You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » CMMU สานต่อความร่วมมือกับ MIT หลังหลักสูตร SIBA ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

CMMU สานต่อความร่วมมือกับ MIT หลังหลักสูตร SIBA ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

CMMU สานต่อความร่วมมือกับ MIT

หลังหลักสูตร SIBA ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

หลังจากที่วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) และ Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมมือกันเปิดหลักสูตร Executive Education Program สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ในระดับ Director, Vice President, CEO, CFO, COO และเจ้าของธุรกิจ โดยได้จัดการอบรมผ่านไปแล้ว 2 รุ่น และได้รับการตอบรับดี ดังนั้น จึงจะมีการเปิดหลักสูตร SIBA รุ่นที่ 3 ขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้รายละเอียดว่า Strategy and Innovation foe Business in Asia (SIBA) เป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษและมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และนับเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งหลังจาก Open House ไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ความพิเศษของหลักสูตร คือ เป็นการอบรมระยะสั้น 11 วัน โดยสอนเรื่องความคิด เติมเต็มมุมมองให้กับผู้บริหาร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และหาแนวทางในการปฏิบัติต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่ผันผวนและรุนแรง ทั้งนี้ในชั้นเรียนผู้เรียนจะนำปัญหาจริงจากองค์กรมาเป็นโจทย์ในการอบรม

สำหรับผู้เข้าอบรมที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้งสองสถาบัน และเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้จริง

อาจารย์ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร

อาจารย์ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร

อาจารย์ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน โดย CMMU ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นวิทยาลัยการจัดการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมีศิษย์เก่าจากหลากหลายองค์กรธุรกิจชั้นนำ ส่วน MIT Sloan ก่อตั้งเมื่อปี 2457 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 94 ปี มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกและทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงถือเป็นความร่วมมือที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ

พิสูจน์ได้จากผลสำเร็จที่ยอดเยี่ยมจาก SIBA ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา และน่ายินดีว่าความร่วมมือดังกล่าว ทวีความแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อทำความเข้าใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มากขึ้น อาจารย์ณัฐวุฒิ อธิบายขยายความว่า SIBA เป็นหลักสูตรสำหรับ Executive ที่ครบเครื่อง เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมทั้ง ‘ประสบการณ์’ ‘ทฤษฎี’ และ ‘การนำไปใช้’

อาจารย์ณัฐวุฒิให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรจะขาดไม่ได้เลยก็คือ ‘นวัตกรรม’ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน และหัวข้อนี้จะถูกตีแตกในหลักสูตร SIBA ด้วยความเชี่ยวชาญของ Sloan ที่โดดเด่นในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะกับผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนิน ธุรกิจหรือผลักดันนโยบายสำคัญๆ ต่างๆ

ทั้งนี้หลักสูตร SIBA จะรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 – 30 คน คละเคล้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ที่ผ่านมาผู้เข้าอบรมมีอายุเฉลี่ย 40 ปีขึ้นไป และล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เคยผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้ว และใช้เวลาเรียน 10 วัน ที่เมืองไทย 5 วัน และเดินทางไปเรียนที่ SIoan School of Management , Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 5 วัน และกลับมาสรุปคอร์สที่กรุงเทพฯ อีก 1 วัน แม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นแต่ก็มีเนื้อหาสาระและการฝึกอบรมที่เข้มข้น เปรียบเหมือนให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจระดับนานาชาติ (World class business consulting service)ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเสริมว่า สำหรับการเรียนการสอนที่เมืองไทย มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของไทยให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและ ถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างใกล้ชิด อาทิ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยระหว่างการเรียนการสอนทั้งที่เมืองไทยและสหรัฐอเมริกา จะมี อาจารย์ณัฐวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา ทำหน้าที่เป็น ‘พี่เลี้ยง’ อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา บอกถึงทิศทางในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อผู้เข้าอบรมในปีนี้ว่า “ผู้เข้าร่วมอบรมจะมาจากภาคราชการมากขึ้น เพื่อเพิ่มมุมมองด้านสาธารณประโยชน์ ในระดับชาติ เมื่อระดับซีอีโอและข้าราชการระดับสูงมาพบปะกัน เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดกัน จนทำให้เกิดโครงการระดับชาติขึ้นมา โดยที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นเข้ามาเกี่ยวข้อง”

หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือน ‘platform’ ที่ทำให้หัวเรือใหญ่ในแต่ละองค์กรมาพบเจอกัน แล้วสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เป็นจริง ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ SIBA ตั้งแต่ต้น

ดังนั้นหากจะกล่าวว่า SIBA เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่แตกต่างและโดดเด่นมากที่สุดในขณะนี้ ก็ไม่ผิดนัก

17 ปี แห่งความเป็นเลิศของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

CMMU ก่อตั้งมา 17 ปีแล้ว เปิดสอนศาสตร์ด้านการจัดการทั้งสาขาทั่วไป และสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับปริญญาโท-เอก โดยมุ่งพัฒนา ‘นวัตกรรม’ หลักสูตรการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดหลักสูตร Healthcare and Wellness  Management โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี

จุดเด่นของ CMMU คือ หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีสัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติสูงถึง 20% ซึ่งนับว่าสูงกว่ามาตรฐาน ขณะที่ในส่วนของนักศึกษามีนักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจเรียนที่นี่ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีศิษย์เก่ากว่า 7,000 คน

CMMU สานต่อความร่วมมือกับ MIT หลังหลักสูตร SIBA ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

FYI

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089 457 6543 หรือ 02-206-2000 ต่อ 2042, www.cmmu.mahidol.ac.th

—————————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

รวมหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) CMMU

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook