You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

Master of Business Administration Program in Entrepreneurship

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

mba-far-eastern

MBA ที่โดดเด่นและแตกต่าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เน้นภาคปฏิบัติโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละคนมาเพื่อเพิ่มเติม และให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและพฤติกรรมการประกอบการธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษา จะถูกดึงออกมาเพื่อนำมาใส่ในกรอบความรู้ที่เป็นระบบ ที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะมีหลักการและทฤษฎี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการประกอบการและเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อจบหลักสูตร คาดว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะมีพฤติกรรมดี ปฏิบัติดี และคิดในแนวทางแบบที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ผู้เข้ามารับการศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมแผนธุรกิจของตนเองและนำเสนอแผนธุรกิจที่ตนเองดำเนินการอยู่ หรือธุรกิจที่สนใจ วิธีการเรียนการสอนจะเน้นการฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดทางทฤษฎี ไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัวอย่างที่ดี ผู้เข้ารับการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นในการจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ จะได้รับประโยชน์มาจากทางมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการในการให้บริการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ การให้คำปรึกษา การวิจัยหรือเงินทุนสนับสนุนในการประกอบกิจการ

mba-far-eastern

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการและแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
 2. การค้นหาศักยภาพในการประกอบการและการนำไปปฏิบัติ
 3. การจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 4. การพัฒนาความสามารถในการจัดการวิสหกิจของผู้ประกอบการ
 5. การประยุกต์นำแนวความคิดในการประกอบการไปใช้ได้จริง
 6. แนวคิดที่สร้างสรรค์และการเสริมสร้างนวัตกรรมของการเป็นผู้ประกอบการ

คณาจารย์

ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนผู้บริหาร นักธุรกิจจากองค์กรภาคธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ระบบการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรประกอบด้วย 3 ภาคเรียนและ 1 ภาคฤดูร้อน ดังนั้นผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 1 ปีครึ่ง แต่ทั้งนี้จะต้องจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 5 ปี โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 ภาคการศึกษามีกำหนดเวลาโดยสังเขปดังนี้

 • ภาคเรียนที่ 1 : เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
 • ภาคเรียนฤดูร้อน : เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเอกสารการเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 140,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบประมวลความรู้ ภาษาอังกฤษและการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

คุณสมบัติผู้สมัครและการคัดเลือก

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือเป็นทายาทธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. คัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์
 4. จำนวนที่เปิดรับ 40 คน

การสมัคร

1. หลักฐานการสมัครสอบ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรอแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ค่าสมัครสอบ 300 บาท

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน ป.โท ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

 1. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. ทุกหลักสูตรร่างขึ้นโดยทีมนักวิชาการที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีและสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในสาขาวิชาที่เปิดสอน
 3. ดำเนินการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และมีแนวคิดการเรียนแบบการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 4. สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) มีบริการ E-Library เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาได้ทั่วโลก
 5. ปริญญาโท การประกอบการ มีการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งมีองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับภาครัฐหลากหลายโครงการ
 6. ปริญญาโท การประกอบการ ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นับเป็นหลักสูตรสาขาการประกอบการแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

(ตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต)

เลขที่ 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร 0-5320-1800-4

www2.feu.ac.th/mba/

เปิดเรียน มิถุนายน รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

mba-far-eastern

—————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook