You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update, SEMINAR & EVENTS » หลักสูตร Executive Mini MBA นิด้า เปิดรับสมัครถึง 31 ต.ค.56

Executive Mini MBA

Nida Executive Mini MBA

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 3 (120 ชม.) + 6 ชั่วโมง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556

เริ่มอบรม 7 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

ทุกวันพฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) และวันเสาร์ (08.30-15.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด

  • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
  • ผู้สนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด
  • มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รูปแบบการอบรม

  • การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ
  • บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีภาคการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตร A : อบรมอย่างเดียว ค่าลงทะเบียนคนละ 49,500 บาท

หลักสูตร B : อบรมพร้อมศึกษาดูงานในอาเซียน 1 ประเทศ (4 วัน 3 คืน) ค่าลงทะเบียนคนละ 74,500 บาท

อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดและใบสมัครคลิกที่นี่

www.mba.nida.ac.th

————————————————

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook