You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่7)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 7 : L-M)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 7 : L-M)

A    B    C     D     E     F     G     H     I    J    K    L    M     N

O     P     Q    R     S    T    U    V     W     X     Y     Z

L

Letter of recommendation : เป็นจดหมายที่เขียนขึ้นโดยอาจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษา, ผู้ฝึกสอน ที่ประเมินทักษะความสามารถของเราได้ เป็นจดหมายที่บุคคลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อแนะนำตัวเราให้กับสถาบันที่เราสมัครเรียน บางครั้งอาจเขียนขึ้นโดยหัวหน้างานหรือบุคคลสำคัญที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้สมัคร โดยทั่วไปการศึกษาในระดับสูงของสหรัฐอเมริกาต้องการ letter of recommendation จากผู้สมัคร 1-3 ฉบับ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน

Liberal arts : การศึกษาในสายศิลปะศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สังคม ซึ่งเน้นไปที่ความรู้ทั่วไป ซึ่งไม่เน้นที่การศึกษาเชิงเทคนิค

Loan :  เป็นประเภทของความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหลัง โดยปกตินักศึกษาต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์ในการกู้ยืมจากหน่วยงานรัฐบาล

LSAT (Law School Admission Test) : เป็นการทดสอบของโรงเรียนกฎหมาย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน โดยจะวัดในเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ, การใช้เหตุผล, การวิเคราะห์เชิงเหตุผล นอกจากนี้ยังมีส่วนของการเขียนเรียงความด้วย ซึ่งจะไม่ได้นับมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม แต่จะถูกส่งไปยังโรงเรียนที่เราสมัครเข้าเรียนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าเรียน

M

Major: เป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนเพื่อมุ่งเน้นไปทางใดทางหนึ่ง โดยแต่ละสถาบันการศึกษาจะกำหนดหน่วยกิตของแต่ละสาขาวิชาเอกเพื่อให้นักศึกษาลงเรียนให้ครบตามหลักสูตร

Master’s: การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท โดยปกติจะใช้เวลาศึกษา 1-2 ปี แบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาโททั่วไป เช่น Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.S.), Master of Business Administration (M.B.A.)

Matriculate: การลงทะเบียนในโปรแกรมที่เปิดสอนของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรตามที่ตั้งใจไว้

M.B.A.: ย่อมาจาก Master of Business Administration Degree การศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ

MCAT (Medical College Admission Test): เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ของสหรัฐอเมริกา เป็นการวัดผลทางด้านการใช้ภาษาที่เป็นเหตุเป็นผล, การเขียน และความรู้ด้านกายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Merit aid / Merit scholarships: เป็นประเภทหนึ่งของการช่วยเหลือทางการเงินโดยมหาวิทยาลัย โดยดูจากผลการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง จะต้องรักษาระดับผลการเรียน (GPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ติดตามคำศัพท์ N– Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook