You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่4)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 4 : E-F)

คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA

A      B      C      D      E      F     G     H     I     J     K     L     M     N

O      P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

E

Early action : เป็นการเสนอของทางโรงเรียนให้ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ล่วงหน้า ปกติอยู่ในช่วงพฤศจิกายน หรือ ธันวาคม และจะได้รับสิทธิในการพิจารณารับเข้าเรียนเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งจะได้ทราบผลประมาณปลายเดือนธันวาคม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องตอบรับโดยทันที และมีเวลาตัดสินใจไปจนถึง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการได้ แต่หากนักเรียนยื่นคำร้องให้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา อาจจะได้รับผลการตอบรับช้ากว่านักเรียนที่สมัครตามขั้นตอนปกติ

Electives : วิชาเลือก เป็นคอร์สที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อนับเป็นหน่วยกิต แต่ไม่ได้บังคับให้เลือกเรียน

English as a Second Language (ESL) : หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (non-native English speakers)

Enroll : ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาต่อในแต่ละสถาบัน

Exempt : ไม่จำเป็นต้องทำในบางสิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนคนอื่นๆ จะต้องทำ เช่น โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนใหม่ทุกคนเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนใหม่ แต่นักเรียนบางคนอาจได้รับการยกเว้น (Exempt) เนื่องจากได้คะแนนภาษาอังกฤษสอบเข้าในระดับสูง หรือได้ผ่านการศึกษาอบรมบางอย่างมา

Extracurricular activities : กิจกรรมเสริมระหว่างศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมภายนอกห้องเรียน

F

Faculty : อาจารย์ผู้สอนรวมไปถึงคณะผู้บริหาร พนักงานของสถาบันการศึกษา ผู้มีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมการศึกษา

FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) : คือใบสมัครที่ใช้โดยประชากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. citizens and permanent residents) เพื่อใช้ในการสมัครขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนนี้ แต่บางโรงเรียนอาจขอให้นักศึกษาต่างชาติส่งเอกสาร FAFSA เพื่อตรวจสอบความต้องการทางการเงิน (ต้องใช้เลขที่บัตรประกันสังคม (social security number) ประกอบการสมัคร)

Fees : ค่าธรรมเนียม คือจำนวนเงินที่โรงเรียนเรียกเก็บ ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียน ซึ่งอาจเป็นค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์

Fellowship : เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าเรียน ซึ่งจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Financial aid : ความช่วยเหลือทางการเงินทุกประเภท เพื่อช่วยนักเรียนในด้านค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม (Fees) และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา, ทุนการศึกษา. การทำงานชดใช้ หรือการจ้างงานในสถานศึกษา

Freshman : น้อง    ๆ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีแรกของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

Full-time student : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามหน่วยกิตขั้นต่ำที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 9 หน่วยกิต จะนับว่าเป็น full-time student หากลงเรียนน้อยกว่านี้จะเรียกว่า part-time student (นักเรียนต่างชาติจะต้องลงทะเบียนแบบ full-time)

ติดตามคำศัพท์ G – Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook