You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

MBA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ     Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย       บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     M.B.A.

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางธุรกิจในระดับสากลทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ
 2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับบริหารต่างๆ ขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อสังคมแวดล้อมตลอดจนประชาคมโลก
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วิชาเอกที่เปิดสอน มี 3 วิชาเอก คือ

 1. การบัญชี
 2. การจัดการทั่วไป
 3. การตลาด

(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดวิชาเอกที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง สำหรับผู้สมัครวิชาเอกการบัญชี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกการบัญชีเท่านั้น
 2. กรณีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องได้รับการอนุมัติปริญญาก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้สมัครใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ความตั้งใจ ความสามารถ ตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษา ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

ระบบการศึกษา

 • ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาคโดยหนึ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาค
 • หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา 13 สัปดาห์
 • เวลาเรียน เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องใช้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนและสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา

กิจการเสริมหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ ดังนี้

 1. การศึกษาในเชิงบูรณาการที่เน้นการใช้กรณีศึกษา (Case study) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน การบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารโดยกระบวนการศาสตร์ความรู้ทางธุรกิจผ่านเกมส์จำลอง (นอกสถานที่)
 3. การศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
 4. การศึกษาดูงานภายในประเทศ
 5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามความพร้อมและความสมัครใจของผู้เรียน)

การรับสมัคร

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ฟรีที่คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครฟรีที่ ใบสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัคร 500 บาท)

 • วันธรรมดา เวลา 08.30 – 17.30 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

(ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อสกุล ผู้สมัครไม่ตรงกับใบรายงานผล การศึกษา)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดที่ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต และค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ตำรา และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย

 1. ค่าหน่วยกิต 48 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,000 บาท รวม 96,000 บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษา 6 ภาค ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท รวม 75,000 บาท
 3. ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 6 ภาค ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท รวม 9,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท

* วิชาปรับพื้นฐาน วิชาละ 4,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bpc.rmutr.ac.th/mba/news.php

———————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook