You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร Y-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Y-MBA

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

YMBA KU

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ เป็นโครงการพิเศษของคณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

เริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 บริหารงานโดยคณาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมให้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้สนใจที่มีประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลางหรือผู้ประกอบการ
 3. เพื่อผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานทางธุรกิจ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้นอกเวลางานได้
 5. เพื่อประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลไปต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญโทด้านบริหารธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับต้น (Young Executive) โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (M.B.A)

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 แบ่งแผนการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โครงสร้างหลักสูตร 44 หน่วยกิต

กำหนดการเรียนการสอน
การเรียนการสอน กลุ่มวันธรรมดา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และกลุ่มวันสุดสัปดาห์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยนิสิตจะต้องสามารถมาเรียนได้ โดยไม่ค่ำนึงว่า จะเรียนสัปดาห์ละกี่วัน

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 2 ปี โดยแต่ละปี จะแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 พฤษภาคม – กรกฏาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 สิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 3 มกราคม – เมษายน

การเรียนการสอน
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ตำราและเอกสารประกอบการสอนนั้นอาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์กรณีศึกษา การทำรายงาน และการทัศนศึกษา/ดูงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหน่วยกิต ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ค่าตำราและเอกสารประกอบการเรียน ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปฐมนิเทศ ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ โดยแบ่งชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 1. ปฐมนิเทศ
 2. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
 3. ทัศนศึกาาดูงานในประเทศ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง (ไม่จำกัดสาขา) และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 255
 2. มีประสบการณ์ทำานอย่างด่ำ 3 ปี (นับประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (วันที่ระบุจบใน Transcript จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 3. ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://y-mba.bus.ku.ac.th
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 10. ใบรับฝากเงินค่าสมัครสอบ 900 บาท (ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pay-in ได้ที่ http://y-mba.bus.ku.ac.th

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และวันเปิดเรียน สามารถติดตามประกาศทาง http://y-mba.bus.ku.ac.th

โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 5355 ต่อ 1902-1905
มือถือ : 08 1843 5713, 08 9816 2996
โทรสาร : 0 2579 5355 ต่อ1906
อีเมล์ : ymba_ku@yahoo.com
>> คลิก เพื่อโหลดแผนที่ <<

———————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook