You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่1)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA

คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA

A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L      M      N

O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง College และ University ? ใครที่เป็นนักเรียนระดับ Undergraduate ระดับ Graduate? FAFSA คืออะไร? การเข้าศึกษาในสหรัฐอเมริกาอาจทำให้เราสับสนได้ถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในระบบการศึกษาอย่างแน่ชัด MBA News Thailand ได้รวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงผู้ปกครองให้ทำความเข้าใจก่อนเลือกเข้าเรียนในระดับสูงต่อไป

A

Academic Advise : อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นสมาชิกของคณะที่เราศึกษาอยู่ ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและให้แนวทางสำหรับนักเรียนในด้านการศึกษา เช่น การเลือกลงวิชาเรียน

Accredited : หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ หากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีเงือนไขที่ตรงตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล ก็จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ แม้ว่านักศึกษาต่างชาติจะไม่มีข้อบังคับให้เข้าศึกษาในสถาบันที่ได้รับรอง แต่นายจ้าง, หน่วยงานรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษาในระดับสูงที่เราต้องการเข้าศึกษาต่อ มักจะมองหานักเรียนจากสถาบันที่ได้รับการรับรองเสียเป็นส่วนใหญ่

Affidavit of Support : หนังสือรับรองรายได้ เป็นเอกสารทางการที่พิสูจน์ว่าเรามีแหล่งเงินที่เพียงพอสำหรับใช้ในการศึกษา โดยเป็นเอกสารที่ออกจากบุคคลหรือองค์กร โดยแหล่งเงินนั้นจะต้องเพียงพอครอบคลุมเรื่องค่าเล่าเรียนและค่ายังชีพตลอดระยะเวลาที่เราศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Assistantship : เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียน เพื่อช่วยเหลือในด้านเล่าเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยน เช่น การทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ หรือผู้ช่วยงานวิจัย (teaching assistant หรือ research assistant)

Audit : การเข้าเรียนในห้องเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับรายวิชา แต่จะไม่ได้นับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร

B

Bachelor’s : เป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate) โดยทั่วไปมักใช้เวลาศึกษาเต็มเวลาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี (หรือเทียบเท่า) ประเภทของระดับการศึกษารวมไปถึงศิลปะศาสตร์บัณฑิต (BA หรือ AB) การศึกษาหมายถึงศิลปะศาสตร์ และระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.S. / วท.) การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความจำเป็นสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (Graduate studies)

ติดตามคำศัพท์ C – Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook