You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA (ตอนที่3)

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการศึกษาในระดับสูงของ USA (ตอนที่ 3 : D)

คำศัพท์ A-Z ที่ควรรู้ก่อนการศึกษาต่อ MBA

A      B      C      D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N

O      P      Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

D

Dean : คณบดี เป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งของวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

Deferral / Deferred admission : การที่โรงเรียนได้เลื่อนการตัดสินใจรับนักเรียนเข้าศึกษาก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษา อาจจะเพื่อรอให้มีการพิจารณาพร้อมกับผู้สมัครรายอื่นๆ หรืออีกกรณีหนึ่งคือ การที่นักเรียนได้ขอให้โรงเรียนเลื่อนการเข้าเรียนของตนไปอีกหนึ่งปีหรือหนึ่งเทอม ด้วยเหตุผลบางประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแต่ละโรงเรียน

Degree : ปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือชื่อของวุฒิการศึกษา ที่นักเรียนได้รับหลังจากจบการศึกษาจากโปรแกรมที่เข้าร่วม

Dissertation : วิทยานิพนธ์ คือการทำผลงานวิจัยในเชิงลึก ซึ่งต้องเขียนขึ้นในภาษาทางการ โดยปกติจะต้องจัดทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.)

Doctorate (Ph.D.) : ปริญญาเอก เป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงที่โรงเรียนมอบให้เมื่อสำเร็จการศึกษาตามโปรแกรมที่กำหนด โดยทั่วไปใช้เวลาศึกษา 3 ปี นอกเหนือจากการศึกษาระดับปริญญาโท (ซึ่งอาจได้รับจากต่างสถาบัน) โดยผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านภาษาทั้งการพูดและเขียน และต้องจัดทำวิจัยเชิงวิชาการ (วิทยานิพนธ์) อีกด้วย

Dormitories (dorms) : หอพัก คือที่อยู่ของเหล่านักเรียนนักศึกษา หรือจะเรียกว่า Residence Halls ก็ได้ ซึ่งจะมีหอพัก ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง บางที่จะมีห้องครัวหรือโรงอาหารด้วย

Double major : คือโปรแกรมการศึกษาที่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาในสองวิชาเอกในเวลาเดียวกัน

Drop : การถอนการลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนเพิ่มหรือยกเลิกคอร์สวิชาได้ในช่วงต้นของเทอม

Dual degree : โปรแกรมทางการศึกษาที่อนุญาตให้นักเรียนได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ ในเวลาเดียวกัน

ติดตามคำศัพท์ E – Z ได้ในตอนต่อไป

ที่มา : www.usnews.com

————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook