You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต “MUIC”

ผ่านแนวความคิด “ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู”

สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงภาพรวมความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไว้ว่า “เนื่องจากเราเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้มีเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติที่ผ่านมา มาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จากลักษณะดังกล่าวทำให้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และเนื่องจาก AEC กำลังจะเกิดขึ้น เป้าหมายในปัจจุบันของเราคือ การเป็นหลักสูตร MBA ชั้นนำและเป็นที่รู้จักในภูมิภาค และนอกจากการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วนั้น หลักสูตรอินเตอร์ฯ ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาร่วมกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม มุมมอง ผู้เรียนมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทำให้มีมุมมองและเข้าใจถึงความเป็นไปของการทำธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และการมีเน็ตเวิร์กที่กว้างด้วยเช่นกัน”

นอกจากหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิตอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสาขาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบทางธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (MM) โดยเปิดสอนที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร

บนความท้าทายของระเบียบใหม่ในโลกปัจจุบัน การศึกษาแบบรอบด้านจึงไม่สามารถจำกัดอยู่ในห้องเรียนได้อีกต่อไป นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจัดกิจกรรมหลากหลายสำหรับนักศึกษา ผ่านสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อการ ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมจนนำไปสู่การเกิดขึ้นของคำว่า “Connection” ในกลุ่มของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า “การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเอื้อต่อการทำธุรกิจข้ามพรมแดนมากขึ้น ดังนั้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการมี Connection ภายในประเทศอาจจะยังไม่พอ การเรียนหลักสูตรนานาชาติทำให้การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจข้ามพรมแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน เป็นเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งยังช่วยพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ แต่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ทำกันง่ายๆ ต้องสร้างขึ้นมาอย่างมีระบบแบบแผน และในการที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้นหนึ่งในวิชาทางด้านการพัฒนาธุรกิจที่เราเปิดสอน คือวิชาการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดโลก จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ

นอกเหนือจากนี้ ในแต่ละวิชาที่เราเปิดสอนจะมีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมต่างๆ มาเป็นผู้บรรยายร่วม ตรงนี้ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้อีกทาง”

หากย้อนกลับไปยังตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลและผลิตบัณฑิตที่รู้รอบมุ่งสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของเอเชีย ส่งผลให้วันนี้ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แม้ว่าจะเป็นงานที่หนักต้องรับผิดชอบมากแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ส่วนตัวนั้นจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตรง ได้ทุนก.พ.ไปศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกและกลับมารับตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางวิชาการตลอดจนทำงานวิจัยเรื่อยมา ส่วนทิศทางในการบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ้าสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดำรงไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกส่วนใดที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนก็ให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป”

ในขณะเดียวกันนั้นกับการนำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวขึ้นไปยืนในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น Ivy League ของเมืองไทย ซึ่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า “ถ้า Ivy League คือกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา หลักสูตรปริญญาโท ม.มหิดล อินเตอร์ ก็ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการเติบโตสู่ระดับนานาชาติ ท่ามกลางเป้าหมายของเราคือเป็นวิทยาลัยชั้นนำในระดับเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนจะคุ้นเคยกับเราดีมากมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา มีเวทีให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้โดยส่งนักศึกษาไปยังกลุ่มประเทศต่างๆที่ได้รับเชิญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ”

ด้านจุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ล้วนเกิดจากความเข้มข้นของหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบเฉกเช่นเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกามิใช่การนำหลักสูตรภาษาไทยมาแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างใดต่อมาคือคุณภาพอาจารย์มีทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ล้วนแล้วแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วส่วนใหญ่ได้งานทำที่ดีตรงกับวุฒิการศึกษาที่เรียนมา มีบางส่วนได้ไปทำงานในระดับนานาชาติและหน่วยงานระดับสูง

ขอบคุณภาพจาก MBA Magazine

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 1)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 5)

—————————————————-

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook