You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) CMMU

Mahidol University

College of Management

Wisdom of the Land

EXPERIENCE

the PRACTICAL

LEARNING at

CMMU

CMMU

Master of Management (M.M.)

การจัดการมหาบัณฑิต

หลักสูตรภาษาไทย

ปัญญาของแผ่นดิน WISDOM OF THE LAND

แก่นปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดลที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้มั่นคงต่อเป้าหมายในการที่จะสร้างสรรค์การศึกษาที่สามารถต่อยอด นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงให้เป็นฐานสำคัญในการผลักดันสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

สิ่งที่ยืนยันว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) มีวิสัยทัศน์ที่เป็นดั่งเครื่องชี้นำทางนั้นคือศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ บททดสอบด้านการจัดการที่ทันโลกยุคใหม่ จากแหล่งข้อมูลทางปัญญาที่เฟ้นหาจากทั้ง ภายในประเทศและ จากทั่วโลกสำหรับศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งนี้ คุณประโยชน์และคุณค่าที่มีต่อผู้เรียนไม่ได้หมดลงเพียงเมื่อผู้สำเร็จจากการศึกษาไปแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาต่อยอดพัฒนานำองค์ความรู้ไปใช้ในโลกการทำงานได้ไม่มีที่สิ้นสุดและความหมายของผู้เรียนใต้วิสัยทัศน์นี้มิใช่แต่เพียงนักศึกษาของเราเท่านั้นแต่หมายรวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้สร้างประสิทธิภาพทั้งกับตนเองและสังคมซึ่ง CMMU พร้อมเป็นสะพานที่ทุกคนสามารถก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จ

BRIDGE TO YOUR SUCCESS

จะมีสะพานใดที่พามนุษย์เข้าใกล้ความสำเร็จได้ดีเท่าการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้แบบใดที่จะมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดพัฒนาความรู้ไปใช้ได้จริง สู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเร็วและมั่นคง
ที่ CMMU เรามีพร้อมทุกองค์ประกอบทั้งคณาจารย์ สถานที่ หลักสูตร และที่สำคัญคือการหล่อหลอมทุกองค์ประกอบให้เป็นสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเอื้อต่อการนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นจริงและเต็มศักยภาพของผู้เรียนรู้มากที่สุด

จากองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่ถูกสั่งสมบ่มเพาะ วันนี้ที่ CMMU ได้ก้าวสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ซึ่งเมื่อผู้เรียนก้าวเข้ามาที่นี่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ผสานการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเติมด้วยแนวคิดของเหล่าคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์และหลักสูตรที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าผู้เรียนกำลังก้าวข้ามไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จอย่างชัดเจนซึ่งเท่ากับการก้าวไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพของชาติกำลังเพิ่มขึ้นและเป็นหนึ่งประกายสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนและเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดวิทยาลัยการจัดการได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารการจัดการในสาขาต่างๆ ให้มีความเป็นสากลโดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฏีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของไทย
 3. บ่มเพาะความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพ
 4. เพิ่มความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

6 LEARNING PILLARS @CMMU

เชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ Practical Learning

ทุกความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การวัดผลของความสำเร็จในโลกอนาคตปัจจุบันนั้น วัดกันที่ความสามารถในการนำเอาแนวคิดมาทำให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงไร

และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของอนาคต วิธีการเรียนรู้ที่  CMMU จึงได้ ผสานเอาการฝึกปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฏีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

การเรียนรู้จากปัญหาก่อให้เกิดคำตอบที่สร้างสรรค์ Problem Based Learning

ในทางธุรกิจแล้ว ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปใดแก้ได้ทุกปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากปัญหาและจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมจะนำมาซึ่งทางออกที่เป็นคำตอบที่หลากหลายสร้างสรรค์มากกว่าเคย

ที่CMMU เรามุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนทุกคนพร้อมเดินหน้ารับกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดี เพราะปัญหาใหม่นั้นเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ บ่อเกิดของมุมมองใหม่นำไปสู่ความรู้ใหม่และเกิดทางเลือกของคำตอบใหม่ๆ มากมายนำไปสู่โอกาสดีๆที่หลากหลาย

ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้  Smart Dicussion

ศาสตร์ของการที่เข้าใจความเปลี่ยนไปโลกธุรกิจได้ดีนั้นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการพูดคุย การโต้แย้ง เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ และรับสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าสู่ตัวเรา ที่สุดของศิลปะของาการแลกเปลี่ยนความรู้คือการรู้ว่าคำถามใดที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น ที่ CMMU อิสระของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัด อยู่ในเฉพาะชั้นเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ความคิดเห็นของคนอื่นได้ผ่านทางสื่อ e-Learning ที่เตรียมไว้เพื่อขยายโลกของศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด

จุดนัดพบของนักวิชาการและนักปฏิบัติ GURUs Sharing

ตำราไม่เคยทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงหากไม่ได้นำมาใช้จริงความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนโลกนี้ได้สำเร็จ แต่ความรู้ที่ถูกนำไปปรับใช้ทำโลกของวันนี้ไม่ใช่โลกของเมื่อวานที่เราได้พบเห็นเพราะการเรียนแค่ในตำรานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งของคณาจารย์ที่ CMMU จึงประกอบไปด้วยนักปฏิบัติที่ทำงานอยู่ในสภาพตลาดจริง รู้จริง และสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน เพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดความรู้ใหม่เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลงโลกให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Learning Flexibility

รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น และวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้เกิดจากแค่การสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่าง แต่การเรียนรู้รูปแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจต่างหากที่เป็นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เกิดผลมากที่สุด ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่เป็นการผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การร่วมกันสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นกลุ่ม ที่เอื้อให้ผู้ที่ได้เรียนเข้าใจในเนื้อหาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้คอยสนับสนุนชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้เพื่อทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

นวัตกรรมของหลักสูตรทางการจัดการ Innovation Curriculum

หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานได้อย่างแท้จริง หลายรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใน CMMU เป็นความรู้ที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเนื้อหาของหลักสูตรของการจัดการทั่วๆไป เพื่อตอบสนองความต้องการในวันนี้และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นั่นคือความรู้จากหลักสูตรของเราจึงถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“นี่คือส่วนประกอบของสะพานเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จที่ตกผลึกจากองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของ CMMU

ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อร่างสร้างคนให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษา CMMU ทั้งวันนี้และในอนาคต”

โครงสร้างหลักสูตร PROGRAM STRUCTURE 

โครงสร้างหลักสูตร PROGRAM STRUCTURE

การสำเร็จการศึกษา  GRADUATLON

วิทยาลัยการจัดการจะเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 5. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
 6. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ และบันทึกลงสื่อดิจิตอล (DVD) ตามจำนวนและตามรูปแบบ ที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
 7. คณบดีวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา
 8. ไม่มีความประพฤติที่เสื่อมเสีย

นักศึกษาทุกสาขาวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้หลังจากสอบผ่านวิชาบังคับครบทั้ง 5 วิชา

หมวดวิชาบังคับ CORE COURSES

หลักการจัดการ Principle of Management

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems

เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก Thai Economy in Global Context

การเงินธุรกิจ Corporate Finance

การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ Strategic Marketing Management

ข้อมูลหลักสูตร PROGRAM INFORMATION

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. สาขาการจัดการธุรกิจ Business Management
 2. สาขาการจัดการและกลยุทธ์ Management and Strategy
 3. สาขาการตลาด Marketing
 4. สาขาการเงิน Finance
 5. สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร Food Business Management
 6. สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม Entrepreneurship and Innovation
 7. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร Human Capital and Organization Management

cmmu

TUITION FEE ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

สาขาการตลาด ภาคปกติ  260,500 บาท

สาขาการตลาด ภาคพิเศษ 317,500 บาท

สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม 315,500 บาท

สาขาการจัดการกลยุทธ์ 315,500 บาท

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร 315,500 บาท

สาขาการจัดการธุรกิจ 317,500 บาท

สาขาการเงิน 322,500 บาท

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร 319,000 บาท

หมายเหตุ :

 • เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2555 นี้เท่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เป็นอัตราที่คำนวณจากการลงทะเบียนตามปกติคือ 9 หน่วยกิต/เทอมและต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทุกตัวโดยไม่ได้รับการยกเว้น
 • ไม่ร่วมค่าวิชาเรียนปรับพื้นฐาน
 • ไม่รวมค่าตำราและอาหาร

*ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนค่าเล่าเรียนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นได้ตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางเว็บไซด์วิทยาการจัดการ

TEACGING  &  LEARNING วิธีการเรียนการสอน

โดยปกติหลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาในการเรียนประมาณ 18 เดือน โดยไม่รวมเวลาเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการสอน 2 วิชา ในตอนเย็นของวันธรรมดา 2 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลา 18.00 ถึง 21.00 น. และอีก 1 วิชา จะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์อาจเป็นช่วงเช้า 9.00 ถึง 12.00 น. หรือช่วงบ่าย 13.30 ถึง 16.30 น. ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนตารางเรียนให้ต่างไปจากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

จ.-ศ

18.00 – 21.00

ส.- อา

09.00 – 12.00

13.30 – 16.30

ADMISSON REQUIREMENT ข้อกำหนดการรับนักศึกษา

เพื่อคัดเลือกกลุ่มของนักศึกษาที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้นั้นวิทยาลัยการจัดการ มีเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันหลายประการได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ และคะแนนการสอบ CMMU – TAP รวมถึงวิทยาลัยฯ ยังให้ความสนใจเพิ่มเติมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติโดยรวมของนักศึกษาด้วย

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นในการสอบข้อเขียน

การสอบภาษาอังกฤษได้รับคะแนน TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ  550 ไม่เกิน 2 ปี หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ไม่เกิน  2 ปี

หรือ

การสอบ CMMU – TAP ได้รับคะแนน GMAT มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ไม่เกิน 5 ปี

หมายเหตุ : ผลการสอบของสถาบันอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ไม่สามารถนำมาใช้ยกเว้นในการสอบข้อเขียนได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่  ก.พ. รับรอง
 • ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของ วิทยาลัยการจัดการ หรือผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ทำงานขี้นอยู่กับข้อกำหนดในการรับสมัครในแต่ละสาขา

วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ Online Applicaton

ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการได้ใช้วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online Applicaton) ดังนั้น เอกสารทั้งหมดที่จะต้องส่ง จำเป็นต้อง  Scan และทำให้อยู่ในรูปอิเลคโทรนิคไฟล์ (PDF , JPG) โดยแนบเข้าไปในระบบเท่านั้น โดยมีค่าสมัคร  1,500 บาทถ้วน (รวมค่าสอบแล้ว)

เอกสารประกอบการสมัคร (ทั้งหมดต้อง Scan เป็น PDF เท่านั้นยกเว้นรูปถ่ายต้องเป็น JPG ขนาดไม่เกิน  1 MB)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนารับรองผลการศึกษา
 3. เรียงความเรื่อง “ความมุ่งหมายในการเข้าเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ (สาขาที่สมัครเข้าศึกษา)

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

TOEFL/IELTS,GMAT,Accounting Certificate

วิธีการสมัคร

 1. เข้าไปที่ www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication
 2. กรอกข้อมูลและแนบรูปภาพ พร้อมเอกสารต่างๆให้ครบ
 3. เลือกหลักสูตรและ สาขาที่ต้องการพร้อมแนบเรียงความ
 4. ชำระเงิน 1,500 ทางธนาคาร หรือตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์หรือท่านสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารแบบออนไลน์ได้ทันที

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-206-2000 โทรสาร 02-206-2090
www.cmmu.mahidol.ac.th
www.facebook.com/cmmumahidol

—————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook