You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » MBA Online UTCC เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 56

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA Online)

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA Online)

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น 11 ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2556

สาขาที่เปิดเรียน

 • สาขา การจัดการ
 • สาขา การตลาด
 • สาขา การเงิน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จปริญญาตรี หรือ
 3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
 4. ในกรณีที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา

** สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ **

หลักฐานการสมัครเรียน

1. นักศึกษาส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย

 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ (ปริญญาตรี)
 • สำเนาทรานสคริปปริญญาตรี 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียน โดยส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการ MBA Online” อาคาร 4 ชั้น 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6883  โทรสาร: 02-277-1943

รูปแบบการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online เป็นรูปแบบการเรียนใหม่การผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นระบบการบริหารและจัดการการศึกษา โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการการศึกษาทางไกล ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเนื้อหารายวิชา การทำกิจกรรมการเรียน การสอน การทำแบบทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลยกเว้นการสอบวัดและประเมินผล และการสอบประมวลความรู้ที่นักศึกษาต้องมาทำการสอบที่มหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการในการออกข้อสอบ จัดการสอบ ควบคุมการสอบ การตรวจข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการทำหน้าที่รับผิดชอบ อ่านเพิ่มเติม…

ปฏิทินการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่คลิก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6886 หรือ 02-697-6450

—————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook