You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 1)

มองอนาคต “MUIC”

ผ่านแนวความคิด “ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู”

สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเชีย

muic

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College – MUIC) กับการประกาศความสำเร็จสู่การครบรอบ 27 ปีแห่งการก่อตั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บ่มเพาะภาพแห่งความสำเร็จให้ปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก แต่ไม่เพียงเท่านั้นภาพความสำเร็จของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย บนการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีพ.ศ. 2558

ทั้งนี้ภาพความสำเร็จของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้ ได้เกิดจากจุดเริ่มต้นในปี 2529 ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น โดยในตอนแรกใช้ชื่อว่า โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติหรือ ISDP ท่ามกลางพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน ไม่จำกัดอยู่เพียงสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียนเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปในอนาคต

จนกระทั่งในปี 2539 ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ เปลี่ยนแปลงมาเป็น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC อย่างเป็นทางการ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย และอาคารเรียน 6 ชั้นของวิทยาลัยฯ ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมา รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ได้แก่ การขยายหลักสูตรการศึกษา การฝึกงาน รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย และการตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษา และศิษย์เก่า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกายภาพ และด้านสังคม มีจำนวนผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีสาขาวิชาเอกใหม่ๆ มีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงการขยายอาคารสถานที่ ได้แก่ การขยายอาคาร 8 ชั้น เป็นต้น

26 ปีหลังการก่อตั้ง ขณะนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดการ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตรด้วย โดยมีนักศึกษาประมาณ 3,200 คน นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยได้มีการอนุมัติเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2558 และจากการขยายอาคารสถานที่ใหม่นี้ จะทำให้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถรองรับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น จะเน้นที่การเรียนการสอนให้มีความโดดเด่น ชัดเจน และรวมทั้งยังมีการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้พบกับความท้าทายของชีวิตและการทำงานในโลกโลกาภิวัฒน์ที่มีความหลากหลายอย่างในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจะเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยการสร้างให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงผ่านการฝึกงานในวิทยาเขต รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับการฝึกงานนั้นมีพร้อมทั้งในและนอกวิทยาเขต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานจะต้องทำโครงงานปริญญานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ท้าทายความสามารถจากการทำงานวิจัยโดยตรง

ด้วยความใส่ใจในคุณลักษณะความเป็นนานาชาติ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการไปศึกษายังต่างประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย รวมไปถึงเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษาทั่วโลก นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาเต็มเวลาที่วิทยาลัยฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ มีจำนวนประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 5)

—————————————————-

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook