You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียน

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

mba ru

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 12 สาขาการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลา มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี

3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://mmm.ru.th

4. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2556 และวันที่ 12 สิงหาคม 2556) ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โทร 0-2310-8955-6

5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2556

7. สอบสัมภาษณ์ ประมาณวันที่ 23-27 กันยายน 2556

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2556

9. ขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556

10. การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยการสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือกโดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

11. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

12. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอำนาจของโครงการฯ

ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแล้ว

13. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานแบ่งชำระ 7 งวด)

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 145,000 บาท (ดูงาน ณ เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน ณ สิงคโปร์)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน ณ ญี่ปุ่น)

(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้)

14. เปิดเรียนประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2556

15. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

วัน-เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 8.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ เวลา 17.30-21.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

M.B.A. For Modern Managers
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 โทร 02-310-8955-6
อีเมล mmm-rumba@hotmail.com

————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook