You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA Modern Leadern (Weekend Program) ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียน

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leadern (Weekend Program)

mba ru (2)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท MBA โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leadern (Twilight Program) รุ่นที่ 9 สาขาการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลา มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี

3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://mmm.ru.th

4. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2556 และวันที่ 12 สิงหาคม 2556) ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โทร 0-2310-8955-6

5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2556

7. สอบสัมภาษณ์ ประมาณวันที่ 26-27 กันยายน 2556

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2556

9. ขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556

10. การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยการสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือกโดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

11. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

12. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอำนาจของโครงการฯ

ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแล้ว

13. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 130,000 บาท (ดูงานในประเทศเช้า – กลับเย็น)

(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้)

14. เปิดเรียนประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2556

15. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

วัน-เวลาเรียน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
M.B.A. For Modern Managers
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 โทร 02-310-8955-6
อีเมล mmm-rumba@hotmail.com

——————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook