You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » กลยุทธ์เชิงรุก ‘ผูกพันรักษา Gen-Y’ ร่วมกับพนักงานทุกรุ่น สร้างผลงาน สานอนาคตองค์กร

‘GEN Y + All Employee Engagement, Communications & Retention’ 2013

16 -17 July 2013

gen y

เรื่องจริงที่ต้องเผชิญกันแทบทุกองค์กรขณะนี้ พนักงานกลุ่มเจ็นวาย (Gen Y) บริหารยาก แต่การที่จะรักษาพนักงานกลุ่มเจ็นวายเอาไว้ให้ยาวนานนั้น ยิ่งยากกว่าหลายเท่า

ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ในเวลาอีกไม่นาน กลุ่มเจ็นวาย (Gen Y) ปัจจุบันอายุระหว่างยี่สิบเศษถึงสามสิบกว่าต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กรในอนาคต พวกเขาคืออนาคตของท่านทุกวันนี้

  • Gen-Y เป็นคนอย่างไร ตัวตนแท้จริง ความต้องการ ความคาดหวังของเจ็นวาย (Gen Y) ท่านรู้จักดีพอที่จะบริหารจัดการคนกลุ่มนี้หรือไม่?
  • Gen-Y ให้ความสำคัญกับอะไร แสวงหาสิ่งใด เหตุใดจึงลาออก Gen-Y ไม่สู้งานจริงหรือ? Gen-Y ปฏิเสธกฏเกณฑ์จริงหรือ?
  • การดึงดูดและรักษาเจ็นวาย (Gen Y) ให้สร้างผลงานและเติบโตคู่กับองค์กรในระยะยาว ทำอย่างไร ได้ผลเพียงไร

องค์กรชั้นนำมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไรในการสร้างแบรนด์จากภายในและการสร้างความผูกพัน