You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

MBA-SMEs

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / MBA Programs / ม.กรุงเทพ / BU

MBA-SMEs-BU

กลยุทธ์ในการก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ ต้องเริ่มจากความเข้าใจในสถานภาพขององค์กร วิธีการดำเนินธุรกิจก็ต้องสอดประสานกับระบบเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ธุรกิจทั้งระบบ รู้ลึก เข้าใจทุกบทบาทหน้าที่ในการประกอบกิจการ สามารถประยุกต์ความคิด ในการบริหารงานได้อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการจัดการธุรกิจ ระดับสูง รวมถึงสร้างความพร้อมทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์ และทักษะการบริหาร

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชากรในทุกระดับของประเทศ ได้มีโอกาสประกอบธุรกิจหรือสร้างธุรกิจด้วยตนเองเพื่อบรรเทาปัญหาการใช้งบประมาณของรัฐบาลที่สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาด้าน การสาธารณสุขและการพัฒนาการศึกษาเป็นต้น ดังนั้น การที่จะสร้างและดำเนินธุรกิจให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างถ่องแท้ และเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงประชากรของไทยอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนการสอนทางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเป็นการตอบสนองตามต้องการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำให้ความรู้ความสามารถถูกแพร่หลายให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับและประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาค

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

คนไทยให้ความสนใจที่จะประกอบธุรกิจของตนเองมากขึ้นทั้งคนไทยที่มาจากภาคการเกษตรและคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ แต่คนเหล่านั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพการจ้างงานที่มีอยู่จำกัดทำให้ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาจากหลากหลายสาขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าทำงานกับสถาบันต่างๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการที่จะนำไปใช้ประกอบธุรกิจที่ตนเองสร้างขึ้น

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นลักษณะของการจัดแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารการเงิน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการทางธุรกรรมอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกันเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมที่เหมาะสมด้านการบริหารองค์กรทั้งธุรกิจและภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องที่สามารถตอบสนององค์กรที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไปนี้ คือ

 • การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคที่ต้องการนักวางแผนกลยุทธ์ที่มีความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับสูง
 • การขยายการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของการจ้างงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรข้ามชาติ
 • การขยายตลาดของธุรกิจสู่ต่างประเทศซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี อัตราการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มี วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูงให้แก่องค์กรนั้น

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่ทั่วภูมิภาคของโลกได้เปิดพรมแดนให้ธุรกิจและประชาคมของแต่ละที่สามารถติดต่อถึงกันได้โดยไม่มีขีดจำกัด ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสังคมใหม่ที่ประชาคมของแต่ละประเทศสามารถที่จะทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการที่บุคลากรของเราต้องเพิ่มทักษะความรู้ที่มีมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นลักษณะของการผสมผสานตามสภาพที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีมุมมองที่แตกต่าง และนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)             :    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)        :    Master of Business Administration (Small and Medium-Sized Enterprises)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)              :    บธ.ม. (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)         :    M.B.A. (Small and Medium-Sized Enterproses)

จำนวนหน่วยกิต : 39  หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเองระดับขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ
 • ที่ปรีกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน
 • พนักงานในสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • นักวิจัยด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงารคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. สอบผ่านการสัมภาษณ์
 3. ดำเนินธุรกิจของตนเองไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
 4. ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในฐานะทายาทธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานที่ทำงาน

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ค่าหน่วยกิต

หน่วยกิตละ 3,500 บาท สำหรับวิชาในหลักสูตร ส่วนผู้ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Courses) ในระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฏาคม โดยเสียค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาละ 4,000 บาท

ปฏิทินการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  ในช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดเรียนและวัดผลเป็นรายวิชา (ระบบ Module)

การเสริมส้รางประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ

ผู้เข้าศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาการเรียนในหลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางด้านภูมิ-เศรษฐกิจศึกษา วุฒนธรรม-ศิลปาชีพศึกษา และนวัตกรรมศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ในขณะที่ทำการศึกษาในหลักสูตร

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา (โดยประมาณ)

 • แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) 195,670 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มติม http://admission.bu.ac.th/index.php/master/mba/mba-sme/item/mbasme-home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย
The Graduate School
Phone: 0-2350-3608-9 (Direct Lines)
0-2350-3500 ext. 1611,1508, 1509, 1627
Fax: 0-2350-3668

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

วิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook