You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA-SMEs Beauty and Fashion Business ม.กรุงเทพ

MBA-SMEs Beauty and Fashion Business

Master of Business Administration Program in Small and Medium-Sized Enterprises

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / ปริญญาโท MBA / MBA Programs / ม.กรุงเทพ / BU

MBA-SMEs Beauty and Fashion Business-BU

ธุรกิจความงามและแฟชั่น

การดำเนินการเกี่ยวกับความงามและแฟชั่นเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับสังคมในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยสภาพเศรษฐกิจของแต่ละสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการนำศิลปะแขนงนี้มาสร้างเป็นรายได้ในรูปของธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินธุรกิจความงามและแฟชั่นลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ควรจะต้องมีความรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำมาใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะเข้ากับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการธุรกิจความงามและแฟชั่น เพื่อเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :    Master of Business Administration (Small and Medium-Sized Enterprises)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :    บธ.ม. (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :    M.B.A. (Small and Medium-Sized Enterprises)

จำนวนหน่วยกิต : 39 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านความงามและแฟชั่นของตนเองระดับขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจด้านความงามและแฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อมให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ
 • ที่ปรีกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจด้านความงามและแฟชั่นเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน
 • นักวิจัยด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านความงามและแฟชั่น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงารคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ดำเนินธุรกิจตนเองไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในฐานะทายาทธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 3. สอบผ่านการสัมภาษณ์
 4. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. (กรณีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 6. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน
 7. หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการค้า (เฉพาะสาขาวิสหากิจขนากลางและขนาดย่อม)

วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ค่าหน่วยกิต

หน่วยกิตละ 3,500 บาท สำหรับวิชาในหลักสูตร ส่วนผู้ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Courses) ในระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฏาคม โดยเสียค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาละ 4,000 บาท

ปฏิทินการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม
 • วัน-เวลาเรียน ภาคเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น. Block Courses (7Weeks/course)

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา (โดยประมาณ)

 • แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) 195,670 บาท
 • แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 194,670 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มติม http://admission.bu.ac.th/index.php/master/mba/mba-fashion/item/mbafashion-home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย
The Graduate School
Phone: 0-2350-3608-9 (Direct Lines)
0-2350-3500 ext. 1611,1508, 1509, 1627
Fax: 0-2350-3668

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook