You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » Nida เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร MBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท MBA ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2556

regular_3-56

คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  1. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ. โดยติดต่อขอหนังสือรับรองดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารการศึกษา ได้ที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งโดยตรงที่

Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหากได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การสมัครสอบ

สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ถึงวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

  • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมรับในเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th/th/

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2727-3932-46

——————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook