You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.กรุงเทพ

MBA-ICT

Master of Business Administration (Information and Communication Technology)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียนต่อปริญญาโท / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / ปริญญาโท MBA / MBA Programs / ม.กรุงเทพ / BU

MBA-ICT-BU

ครั้งแรกในประเทศไทยของการร่วมมือทางวิชาการ

นักบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย TOT ACADEMY ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร): MBA IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) เพื่อผลิตนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้นำด้าน ICT ที่มีความเชียวชาญอย่างผู้รู้จริงผ่านการเรียนรู้จากผู้นำ ICT พร้อมรับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานของบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สามรถพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู้บริบทของ “สังคมสารสนเทศ” ได้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศและตลาด ICT
 2. เพื่อปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาละผู้ประกอบการด้านICT

คณาจารย์

ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและผู้เชียวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ ICT

ผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 • ดร.ทัศไนย เปียระบุตร
 • ดร.มนต์ชัย หนูสง
 • ดร.กำธร ไวทยกุล
 • ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
 • อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
 • กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
 • ดร.บวร ปภัสราทร
 • คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร.พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร
 • รองประธานบริหาร บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์ สถาบันวิชาการ ทีโอที

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในทุกสาขา จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจงานด้าน ICT

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบรูณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ (Transcript)
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
ค่าสมัคร 500 บาท (มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ)
จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน(ถ้ามี)

ระยะเวลาของโครงการ

นักศึกษาสามารถจบการหลักสูตรได้ภายใน 1 ปี 4 เดือน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

**เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์

 ระยะเวลารับสมัคร

 • เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เปิดเรียนเดือนมกราคม
 • เดือนมกราคมเป็นต้นไป เปิดเรียนเดือนสิงหาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

โดยจัดเรียนและวัดผลเป็นรายวิชา (ระบบ Module)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 236,700 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด

 • งวดที่ 1    70,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละ 35,000 บาท
 • งวดที่ 2    68,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละ 34,000 บาท
 • งวดที่ 3    31,700 บาท
 • งวดที่ 4    67,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละ 33,500 บาท

*ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าตำราเอกสารประกอบการสอน ค่าศึกษาดูงานในประเทศ ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (1 ครั้ง) ค่าปฐมนิเทศ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าอาหารและของว่าง โดยที่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (วิชาละ 3,000 บาท) และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นให้นักศึกษามีโลกทัศน์อันกว้างไกล และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ทางสถาบัน TOT และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อความรู้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันวิชาการ TOT

ดูรายละเอียดเพิ่มติม http://admission.bu.ac.th/master/mba/mba-ict/item/mbaict-home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย
The Graduate School
Phone: 0-2350-3608-9 (Direct Lines)
0-2350-3500 ext. 1611,1508, 1509, 1627
Fax: 0-2350-3668

—————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook