You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA (English Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration (English Program)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / BU

MBA-BU

นักบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

เราเชื่อว่าความคิดที่สดใหม่และการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วยสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จและความพร้อมสรรพรอบ ด้านจะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการเสริมความคิดใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลในสิ่งที่ทำ ตลอดจนทักษะทางด้านการบริหารทั้งการวางแผนและการวิเคราะห์อย่างมีระบบ แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริหารที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ยุคใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ภาวะการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

Modern Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นลักษณะของการจัดแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารการเงิน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการทางธุรกรรมอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกันเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมที่เหมาะสมด้านการบริหารองค์กรทั้งธุรกิจและภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องที่สามารถตอบสนององค์กรที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไปนี้ คือ

 • การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคที่ต้องการนักวางแผนกลยุทธ์ที่มีความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับสูง
 • การขยายการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของการจ้างงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรข้ามชาติ
 • การขยายตลาดของธุรกิจสู่ต่างประเทศซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี

อัตราการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูงให้แก่องค์กรนั้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          :           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :           Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           :           บธ.ม.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       :           M.B.A.

จำนวนหน่วยกิต : 42   หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารในส่วนงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นต้น
 • นักวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
 • ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจให้แก่องค์กรต่างๆ
 • ที่ปรึกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน
 • ผู้วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆ
 • ผู้วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • นักวิจัยด้านธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงารคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. สอบผ่านการสัมภาษณ์
 3. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานที่ทำงาน

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ค่าหน่วยกิต

หน่วยกิตละ 3,500 บาท สำหรับวิชาในหลักสูตร ส่วนผู้ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Courses) ในระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฏาคม โดยเสียค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาละ 4,000 บาท

ปฏิทินการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม
 • นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – เสาร์ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และในบางครั้งมีเรียนเวลา 18.00-21.00 น. ร่วมกับนักศึกษาภาคค่ำ
 • นักศึกษาภาคค่ำ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ช่วงเช้าและ/หรือช่วงบ่าย และบางวิชาอาจเรียนร่วมกันกับนักศึกษาภาคปกติ
 • นักศึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยจัดเรียนและวัดผลเป็นรายวิชา (ระบบ Module)

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นให้นักศึกษามีโลกทัศน์อันกว้างไกล และมีประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศไว้ในหลักสูตรวิชา บธ. 717 ธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อความรู้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสดูงานในบริษัทต่างๆ ตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพที่พบเห็นในประเทศไทย (โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ค่าสัมมนา ค่าที่พักและอาหาร)

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา (โดยประมาณ)

 • แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) 208,270 บาท
 • แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 207,270 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มติม http://admission.bu.ac.th/index.php/master/mba/mba-inter?view=item&layout=item

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย
The Graduate School
Phone: 0-2350-3608-9 (Direct Lines)
0-2350-3500 ext. 1611,1508, 1509, 1627
Fax: 0-2350-3668

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook