You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » M.B.A. ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัครถึง 31 ก.ค. 56

applynow-big

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท MBA ปีการศึกษา 2556

สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรภาษาไทย

เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคค่ำ ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า ภาคค่ำ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเสาร์-อาทิตย์

เรียนที่วิทยาเขตรังสิต

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(MBA-SMEs) เรียนวันศุกร์ 17.00-20.00 น. วันเสาร์

International Program

เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 • Master of Business Administration ภาคค่ำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้ เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชา ในหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

เอกสารการสัมครเข้าศึกษา

 • สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ กรณีสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องต้องนำส่งสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการค้า (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

สถานที่รับสมัคร

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาเขตรังสิต : ณ Admissions Cafe’  อาคาร A2 ชั้น 1 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : http://www.bu.ac.th/occasion/pre-online_admission/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

0 2350 3500 ext. 1582-1585

หรือติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ที่

https://www.facebook.com/BU.Admission

——————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook