You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » CEO MBA ม.หอการค้าไทย มุ่งมั่นผลิตซีอีโอแห่งอนาคต

CEO MBA หอการค้าไทย

มุ่งมั่นผลิตซีอีโอแห่งอนาคต

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

หนึ่งในหลักสูตร MBA ที่โดดเด่นและแตกต่าง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) คือ หลักสูตร CEO MBA ซึ่งเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว และถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2547 มีนักศึกษา 10 รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ 300 คน โดยมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อก้าวขึ้นเป็น CEO ที่ดีในอนาคต และพร้อมสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมั่นใจ

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้รายละเอียดว่า หลักสูตร CEO MBA มุ่งเน้นให้คนทำงานรุ่นใหม่ หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงานช่วงแรกๆ  เข้ามาทำการเรียนรู้เพื่อที่จะได้เป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต โดยหลักปรัชญาของหลักสูตรนี้ คือเพื่อเป็น CEO ที่ดีในอนาคต ในระยะเวลาอันสั้น แต่ไม่เหมือนหลักสูตรอื่นในอดีตที่ต้องการให้ผู้บริหารมาเรียน MBA หลักการและปรัชญาไม่เหมือนกัน เพราะหลักสูตรนี้คือ เป็นการสร้างและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของคนที่จะก้าวขึ้นเป็น CEO แห่งอนาคต”

โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเชิงวิชาการ ทฤษฎีและคอนเซ็ปต์ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เรื่องของการประยุกต์การมี practical จำนวนมากคือ case study, simulation ต่างๆ ที่ให้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจ นอกจากนี้ guest speaker ก็มีความแตกต่างจากที่อื่นเป็นอย่างมาก เพราะเชิญมาจากสภาหอการค้าไทย ซึ่งแต่ละหน่วยงานและองค์กรที่เป็นสมาชิกล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ ส่วนนอกห้องเรียนก็คือการศึกษาดูงานในบริษัทห้างร้าน และโรงงานต่างๆ ที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่กับหอการค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้สัดส่วนอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรนี้ 80% จะเป็นอาจารย์ประจำ และเป็นดอกเตอร์ราว 90% นอกจากนี้อาจารย์รับเชิญมีสัดส่วน 20%  โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหลายๆ หน่วยงานซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เข่น วิชาเกี่ยวกับภาษีอากร ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากกรมสรรพากร เป็นต้น

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.พีรพงษ์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น แต่ละกลุ่มวิชา โดยกลุ่มวิชาหลักๆ  ที่ค่อนข้างได้รับความนิยม คือ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเฉพาะทาง เช่น กลุ่มวิชาการจัดการความเสี่ยงและประกันภัย กลุ่มวิชาการประกอบการ กลุ่มวิชาภาวะผู้นำ และกลุ่มวิชาสำหรับธุรกิจปลีกย่อย เช่น กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร และกลุ่มวิชาธุรกิจพลังงาน รวมถึงการจัดการฟังก์ชั่นหลักๆ อย่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

หลักสูตร CEO MBA ใช้ระยะเวลา 20 เดือน จำนวน 5 ภาคเรียน โดยปีแรกจะเรียนวิชาแกนบริหาร ซึ่งเรียนเหมือนกันทุกกลุ่มวิชา และจะแยกเรียนเป็นกลุ่มวิชาในช่วงขึ้นปีที่ 2 ซึ่งแต่ละกลุ่มวิชาจะจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น

ดร.พีระพงษ์ ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นที่แตกต่างประการหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรนี้ว่า ‘ห้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกเรียนหลักสูตร MBA เพราะกระบวนการหลักจะอยู่ในห้องเรียนเป็นหลัก จุดเด่น คือ คุณสมบัติทางกายภาพ การออกแบบห้องเรียนที่โค้ง เพื่อให้ผู้เรียนโฟกัสที่ตัวอาจารย์เป็นหลัก มีจำนวนแถวน้อยเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยขนาดชั้นเรียน 40 คน เป็นขนาดที่เหมาะสม ขณะที่บางกลุ่มที่มีความเฉพาะทางมากๆ จะมีอยู่ประมาณ 20 คน เพราะขนาดชั้นเรียนที่มีนักศึกษาไม่มาก จะทำให้มีสมาธิ และเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองได้ง่าย”

“หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือสะดวกในวันธรรมดาเช้า-บ่าย ก็มีกลุ่มวิชาเปิดให้ เป็นภาคปกติ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน หรือสำหรับคนทำงานก็มีช่วงเย็นหรือภาคค่ำ สัปดาห์ละ 3 วัน รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย เพราะฉะนั้นใน 7 วัน จะมีตารางสอนทุกช่วงเวลา นับเป็นความสะดวกสบายสำหรับผู้เรียน สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาตามช่วงที่ตัวเองถนัด”

โดยเปิดรับนักศึกษาเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 ปี ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป นับจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และคัดเลือกจาก portfolio และสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก”

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 29-30 ปี 40% ของนักศึกษาจะเป็นทายาทธุรกิจ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน 240,000 บาท มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน เทกซ์บุ๊คส์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

ดร.พีระพงษ์ตอกย้ำจุดเด่นของหลักสูตร CEO MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า “เราเน้นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน คือ รูปแบบการสอนของอาจารย์ , ระบบรองรับการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์ สามารถเรียนซ้ำได้จากออนไลน์ มีหนังสืออ่านนอกเวลาบนเชลฟ์บุ๊คสามารถยืมอ่านได้ ที่นี่มีการสอนเชิงประยุกต์ที่ทำให้นักศึกษาเห็นภาพ สามารถลงมือและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ในแต่ละวิชาจะมีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจึงได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้อย่างครบเครื่อง”

ด้านโอกาสในการทำงาน ดร.พีระพงษ์มองว่า “ตลาดแรงงานยังต้องการมหาบัณฑิตที่จบ MBA อยู่ ไม่ใช่เฉพาะการเติบโตของ AEC เท่านั้น แต่หลักสูตรนี้มีการเตรียมความพร้อมก่อน AEC อยู่แล้ว เรามองถึงระดับโลกอยู่แล้ว และแน่นอนว่ามหาบัณฑิตหลักสูตร CEO MBA มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเติบโตเป็น CEO ที่ดีได้”

FYI

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 27 มิถุนายน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มิถุนายน และเปิดเรียนวันที่ 15 กรกฎาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2697 6881-6 อีเมล graduate@utcc.ac.th, http://gs.utcc.ac.th

————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

CEO MBA ม.หอการค้าไทย รับสมัครถึง 27 มิ.ย. นี้

หลักสูตร MBA Online ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หอการค้าไทย มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ติดอาวุธครบมือโดยกูรูชั้นนำ

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ยุคใหม่

“ศาสตร์และศิลป์” แห่ง MBA ฉบับม.หอการค้าไทย

ไขรหัส “Hybrid Learning System” ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Business School of Thailand

CEO MBA ม.หอการค้าไทยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA – UTCC)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook