You Are Here: Home » Admission, Programs Update » มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ เปิดรับสมัคร X-MBA

มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต X-MBA หลักสูตร (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ X-MBA

รับนิสิต จำนวน 60 คน

 • สาขาการจัดการ (สำหรับผู้บริหาร) 30 คน
 • สาขาการตลาด (สำหรับผู้บริหาร) 30 คน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2556

วิธีการคัดเลือก

 1. สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
 2. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. มีความประพฤติดี

3. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

6. มีพื้นความรู้ตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

6.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้คือ

 • เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เป็นผู้ที่มีตำแหน่งงานบริหารหรือเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่งานบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร

6.2 เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนครบทั้ง 4 ปี)
 • ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบอ.6) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหลักฐานประกอบ
 • แบบ บธ.ม.1 (ในข้อ 8 ของแบบ บธ.ม.1 ให้คำนวณเวลาทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ากี่ปี และในข้อ 13 ให้กรอกรายละเอียดของประวัติการทำงานให้ครบอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
 • แบบ บธ.ม.2 ให้จัดทำรายงานหัวข้อเกี่ยวกับ “ปัจจัยสู่ความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน” (AEO) ทั้งนี้ให้ตัวผู้สมัครรับรองด้วยว่าเป็นผลงานของผู้สมัครจริง (ความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 ให้ส่งพร้อมใบสมัคร

การสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เนต

 1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th
 2. ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลายประจำปีการศึกษา 2556 (โปรดพิมพ์และศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 3. เลือกรายละเอียดของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครก่อนการบันทึกข้อมูล (โปรดพิมพ์และศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 4. บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง
 5. พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงินจากระบบไปยื่นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 600 บาท หรือจำนวน 900 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ภายใน 1 วันทำการหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) หากชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด
 6. เมื่อชำระเงินค่าสมัครไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ชำระเงินไปแล้วต้องเริ่มปฏิบัติตาม ข้อ4) และ ข้อ 5) ใหม่ ทั้งนี้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ
 7. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองได้ที่ http://admission.swu.ac.th หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน ทำการจะพบเลขที่นั่งสอบและสามารถดูสถานที่สอบ ห้องสอบ อาคารสอบได้ก่อนการสอบ 3 วัน
 8. การสมัครด้วยวิธีนี้ไม่ต้องส่งใบสมัคร ส่วนเอกสารประกอบการสมัครของแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ถ้ามี) ต้องจัดส่งหลังจากช าระเงินค่าสมัครไปแล้วภายใน 1วัน ทำการด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                                        วันที่ 6 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2556

สอบภาษาอังกฤษทั่วไป               วันที่ 24 สิงหาคม 2556

ประกาศผลการสอบขั้นที่ 1            วันที่ 18 กันยายน 2556

สอบสัมภาษณ์วิชาการ                  วันที่ 6 ตุลาคม 2556

ประกาศผลการสอบขั้นที่ 2            วันที่ 22 ตุลาคม 2556

รายงานตัว                                     วันที่ 25 ตุลาคม 2556

เวลาเรียน

 • ในเวลาราชการ       จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • นอกเวลาราชการ    จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์เวลา 17.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นบางสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ถนนสุขุวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร มือถือ 081-9387174 อีเมลล์ satha13@hotmail.com
 • คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 1-5540 หรือ 0-2664-4217

—————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook