You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยเอกชน » หลักสูตร MBA Online สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC MBA Online_Financial

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (Eng.) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อย่อ (Eng.) : M.B.A.

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยในด้านการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกฝนอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธีการตลาด กรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจ และการตลาดในสถานการณ์จริง
 • คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของธุรกิจต่างๆ

ระบบการศึกษา

เป็นการเรียนการสอนแบบ Online ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยจัดให้เรียนภาคเรียนละ 16 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาค ภาคเรียนละ 8 สัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้โครงสร้างวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตที่เปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยมีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

แผน ก. มีวิทยานิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

 1. วิชาแกนบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

 1. วิชาแกนบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online เป็นรูปแบบการเรียนใหม่การผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นระบบการบริหารและจัดการการศึกษา โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการการศึกษาทางไกล ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเนื้อหารายวิชา การทำกิจกรรมการเรียน การสอน การทำแบบทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลยกเว้นการสอบวัดและประเมินผล และการสอบประมวลความรู้ที่นักศึกษาต้องมาทำการสอบที่มหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการในการออกข้อสอบ จัดการสอบ ควบคุมการสอบ การตรวจข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการทำหน้าที่รับผิดชอบ

ซึ่งการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอนแนะนำอาจารย์ผู้ สอนและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง

2. การเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยสื่อบท เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ โดยการศึกษาเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบ ด้วยสื่อหลักและสื่อเสริม ดังนี้

 • สื่อหลัก ประกอบด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ VDO การบรรยายของอาจารย์ผู้สอน
 • สื่อเสริม ประกอบด้วย e-Book e-Case Study VDO Clip ทบทวนบทเรียน แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของ
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้เรียนจะดำเนินกิจกรรมการเรียน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น การร่วมอภิปรายผ่านทางเว็บบอร์ด สัมมนาออนไลน์ e-mail Blog การทำแบบทดสอบและกิจกรรมต่าง ๆ

4. มีผู้ช่วยสอน (Facilitator) ทำหน้าที่สนับสนุนผู้เรียนในด้านการแนะนำวิธีการเรียน การให้คำแนะนำในการเรียนและตอบปัญหาข้อซักถามของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ช่วยสอน (Facilitator) ผ่านเครื่อง มือสื่อสารออนไลน์

5. Online Community อาจารย์และนักศึกษาสามารถทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น Facebook e-mail Webboard Twitter

6. การบรรยายสรุปจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาบรรยายสรุปเนื้อหาผ่านทาง Internet Conference รวมแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

7. การทดสอบ ดำเนินการจัดสอบกลางภาค และปลายภาคตามศูนย์สอบ (โดยพิจารณาจัดศูนย์สอบ ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนสอบในพื้นที่จำนวน 20 คนขึ้นไป)

8. กิจกรรมดูงานและสัมมนาเชิงวิชาการ ดำเนินการจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมดูงาน หรือสัมมนาเชิงวิชาการภาคเรียนละ 1 ครั้ง

9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ

10. สอบประมวลความรู้ ผู้เรียนทุกคนสอบประมวลความรู้

11. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จปริญญาตรี หรือ
 3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
 4. ในกรณีที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร โดยคำนึงถึง
  มาตรฐานการศึกษา

** สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ **

หลักฐานการสมัครเรียน

1. นักศึกษาส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ (ปริญญาตรี)
 2. สำเนาทรานสคริปปริญญาตรี 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียน โดยส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการ MBA Online” อาคาร 4 ชั้น 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6883 โทรสาร: 02-277-1943

ขั้นตอนการรับสมัคร

ปฎิทินการศึกษา 1/2556

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ mbaonline.utcc.ac.th

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร MBA Online
อาคาร 4 ชั้น 1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-697-6883 โทรสาร : 02-277-1943

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร MBA Online : คุณสุวิมล นพอมรบดี
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00- 16:00 น. โทรศัพท์ : 02-697-6883
นอกเวลาทำการ email : k_nopbadee@hotmail.com

ติดต่อสอบถามวิธีการเรียนออนไลน์ : คุณสุภาวดี และคุณเขตทราย
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00- 16:00 น. โทรศัพท์ : 02-6976451
นอกเวลาทำการ email : ta.utccmbaonline@gmail.com

ติดต่อสอบถามด้านปัญหาการใช้งานระบบ LMS : คุณรพีพัฒน์ และคุณฐิติกา
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00- 16:00 น. โทรศัพท์ : 02-6976451
นอกเวลาทำการ email : lms.mbaonline@gmail.com

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook