You Are Here: Home » Asia, Australia, Canada, Europe, Inter, Scholarship, USA » รัฐบาลมอบทุนการศึกษาเรียนต่อ MBA

Thai government

รัฐบาลไทย มอบ 131 ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศปริญญาโท ปริญญาเอก

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล สำหรับเรียนต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2556 จำนวน 131 ทุน (มีหลักสูตร MBA ด้วย)

ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ประเภทของทุนการศึกษา

 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จำนวน 27 ทุน
 2. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จำนวน 88 ทุน
 3. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 16 ทุน

ทั้งนี้ ก.พ.อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของข้าราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องอายุงานครบ 2 ปีก่อนเดินทางไปเรียนต่อ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • ผู้สมัครทุนปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนปริญญาตรี 2.75 และอายุไม่เกิน 40 ปี
 • ผู้สมัครทุนปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนปริญญาตรี 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี

ขั้นตอนการสมัครรับทุน

 1. ผู้สมัครต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้คนละ 1 หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครไว้ไม่ได้
 4. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง

เอกสาร หลักฐาน ประกอบการยื่นใบสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Trancript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 3. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

หมดเขตรับสมัครทุนในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

———————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook