You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » หลักสูตรเจาะลึก ‘กลยุทธ์ภาษีในการจ้างงาน’ ควบคุมความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทางภาษีสำหรับนายจ้าง‏

EMPLOYMENT TAX STRATEGIES Masterclass

Controlling Tax Risk & Sustaining Business Growth

หลักสูตรเจาะลึก ‘กลยุทธ์ภาษีในการจ้างงาน’

18-19 June 2013, JW Marriott Hotel Bangkok

Tax strategies in employment

การวางแผนภาษีการจ้างแรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนของกิจการและการจัดการความเสี่ยงที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีด้านการจ้างแรงงานจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายของธุรกิจ และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้ขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรเจาะลึก ‘กลยุทธ์ภาษีในการจ้างงาน’ ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายนนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางภาษีและการควบคุมความเสี่ยงทางภาษีสำหรับนายจ้างรวมถึงทีมงานฝ่ายบุคคลเพื่อให้เข้าใจ ถึงภาระภาษีเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชาวไทยและลูกจ้างชาวต่างประเทศทั้งการจ้างงานในไทยและการทำงานในต่างประเทศ

MASTERCLASS SNAPSHOT   

 • Session 1: What to do for tax issues – Recruitment and employment negotiation
 • Session 2: Alternative tax practices on employment
 • Session 3: Employer’s Tax View – Cost, Cost, and Cost (Deductible?)
 • Session 4: Employee’s Tax View: Taxable or Tax Exemption (Cash in hands?)
 • Session 5: Ending of employment – Sad story or Happy ending?

แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางภาษีสำหรับนายจ้าง รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดจากกรณีศึกษาในคดีที่น่าสนใจ ครอบคลุมถึงภาษีเงินได้บริษัท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงแนวคิดการวางแผนภาษี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ: คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์, Tax Partner, HNP ซึ่งมีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านภาษีทั้งในไทยและภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีทั้ง ตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีอากรในวารสารทางธุรกิจหลายฉบับ นอกจากนั้น คุณชินภัทรฯได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและเอกชนผ่านคณะกรรมการภาษีของสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษีประจำศาลภาษีอากรกลาง

12 ประเด็นภาคปฏิบัติที่ท่าจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น     

 1. วิธีการจ่ายค่าจ้าง,ค่าตอบแทน,สวัสดิการและประโยชน์เพิ่มจากการจ้างงาน
 2. ภาระภาษีเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงทั้งกรณีเลิกสัญญาจ้างโดยสมัครใจและการเลิกจ้าง
 3. วิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางภาษีของลูกจ้างระดับบริหารและลูกจ้างทั่วไป
 4. วิธีลดภาระค่าใช้จ่ายจากเงินภาษีที่นายจ้างต้องออกภาษีแทนลูกจ้าง
 5. วิธีการจ้างพนักงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติทำงานในไทย
 6. วิธีการจัดการภาษีให้’เท่ากัน’ของลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในต่างประเทศ
 7. ผลทางภาษีของการจ้างงานโดยบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติตลอดจนภาษีจากการจ้างงานในAEC
 8. วิเคราะห์ภาษีในกรณีที่ลูกจ้างก่อให้เกิดความเสียหายทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลลับ
 9. ภาษีจากกรณีการชดเชยความเสียหายในกรณีเปิดเผยความลับทางการค้าและการห้ามแข่งขัน
 10. วิธีจัดการภาระภาษีในกรณีที่นายจ้างปรับโครงสร้างองค์กรและกรณีการซื้อขายกิจการของนายจ้าง
 11. ภาระภาษีที่ต้องระมัดระวังเมื่อมีคดีความและ ข้อพิพาทแรงงานในศาล
 12. คดีภาษีด้านแรงงานที่เกิดขึ้นกับ”การเกษียณอายุก่อนกำหนด”ที่ผูกโยงกับ”ข้อบังคับการทำงาน”และ”สัญญาจ้างแรงงาน”

เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร ‘เรียนรู้แบบเป็นทีมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป’ เพื่อให้สามารถร่วมกันนำกลับมาประยุกต์ในองค์กรได้อย่างทรงพลัง

Download Full Program: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900

—————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook