You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » ‘Re-BRANDING for the AEC Era’ Summit 2013

‘Re-BRANDING for the AEC Era’ Summit 2013

รีแบรนด์เสริมพลังธุรกิจสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4 – 5 July 2013 @ JW Marriott Hotel Bangkok

Re-BRANDING

‘ทุกแบรนด์’มีวงจรชีวิต เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ย่อมมาถึงวันที่ผู้บริหารต้องเริ่มคิดเรื่องการรีแบรนด์ หรือการเพื่อฟื้นคืนพลังของแบรนด์ให้กลับมีชีวิตชีวาและสัมผัสถึงจิตใจของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทรงประสิทธิผลแต่แบรนด์ที่เคยประสบความสำเร็จอาจจะไม่กลับคืนมาได้อีกก็มีมาก ‘การรีแบรนด์’ เป็นงานที่ท้าทายยิ่งสำหรับนักการตลาด

‘กรณีความสำเร็จและบทเรียนที่ทรงคุณค่าของแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกและของไทย มีให้ทั้งนักสร้างและนักฟื้นพลังแบรนด์ได้เรียนรู้แบบลัดสั้นแต่ลึกซึ้ง หากท่านไม่ได้เรียนรู้จาก ‘บทเรียนของแบรนด์อื่นๆ’ ท่านอาจต้องเสี่ยงกับการลองผิดลองถูกเมื่อถึงวันที่ท่านจะถูกทดสอบฝีมือของนักการตลาด โดยต้องรับบท’นักรีแบรนด์’ด้วยตัวท่านเอง

4 – 5 กรกฎาคม 2556 เรียนรู้อย่างเข้มข้นจากประสบการณ์จริงใน 10 บทเรียนกับประเด็นภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

  • หลักคิดของกลยุทธ์กลวิธีในการปรับจุดยืน และภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งความสดใหม่ให้กับแบรนด์ในสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สาระสำคัญในการบริหารแบรนด์ทั้งระบบ ได้แก่ การนำตราสินค้าสินค้าเดิมที่มีอยู่ไปใช้ในหมวดสินค้าใหม่ที่, การนำตราสินค้าเดิมที่ใช้อยู่ไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม การฟื้นฟูแบรนด์ให้มีชีวิตชีวาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ของตลาด รวมทั้ง การยุติแบรนด์ในตลาดโดยนำแบรนด์ออกจากระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดทั้งหมด
  • เปิดเผยผลการวิจัย |ความเข้าใจอย่างลึกต่อจิตใจและพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์การรีแบรนด์ เพื่อปรับเปลี่ยนความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลตรงตามเป้าหมายการรีแบรนด์ โดยเฉพาะการใช้สีที่เหมาะสมทรงพลังในแต่ละวัฒนธรรมของสังคมภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • กรณีศึกษาของเครือซีเมนต์ไทย | ในการปรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ธุรกิจและการปรับการบริหารแบรนด์ทั้งระบบของเอสซีจีที่ประสบความสำเร็จในการรุกเข้าสู่ AEC ด้วยภาวะการนำที่เข็มแข็ง การมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร การปลุกพลังนวัตกรรมของพนักงานและผู้บริหารในทุกธุรกิจ และการสื่อสารอย่างทั้งภายในและภายนอกอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่ขององค์กร
  • กรณีศึกษาของธนาคารศรีอยุธยา | เปิดข้อคิดมุมมองจากประสบการณ์จริงในกระบวนการรีแบรนด์ที่ต้องทำทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอกย้ำความเอาใจใส่ของพนักงานและบริการอย่างดีเลิศดุจดังหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  • กรณีศึกษาของ AIS| จากการรีแบรนด์แห่งปี 2555 ที่สร้างความสนใจจ