You Are Here: Home » PR, Programs Update » มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MBA

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NORTH BANGKOK UNIVERSITY) เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MBA

MBA NORTH BANGKOK UNIVERSITY

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 (ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

เวลาเรียน : วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนจบภายใน 5 ภาคการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ประสบการณ์ การสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่าย/การลงทะเบียนเรียน : ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณภาคการศึกษาละ 37,500. บาท-ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน  ค่าปัจฉิมนิเทศ 2,000 บาท  ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร 2,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

โปรชัวร์รับสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

โทรศัพท์ 0 2972 7200 ต่อ 502, 503, 444 หรือโทรสาร 0 292 7751

ส่งใบสมัครไปที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

www.northbkk.ac.th

————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook