You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » 80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย

save-tax-today

หลักสูตร  80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย

*** สามารถขอนับชั่วโมง CPD  อื่นๆ ได้ 6.30 ชั่วโมง***

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น.

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)

Class/25ท่าน*

วิทยากร

 • คุณอดิศักดิ์    สืบประดิษฐ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
 • คุณรุ่งทิพย์   ธัญวงษ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษีอากรได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและรวดเร็ว ฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้การเสียภาษีอากรถูกต้องครบถ้วนและประหยัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จะต้องมีการจัดทำบัญชีและภาษีอากรโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสมเหตุผล และได้รับประโยชน์ต่อกิจการสูงสุด ไม่ใช่เป็น การหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion)

ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการวางแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ย่อมนำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้มีเงินได้ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน เป็นเครื่องหมายของคนดีมีจริยธรรม ไม่พะวงกับการตรวจสอบ โดยสังคม และเจ้าพนักงานสรรพากร สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ ผู้วางแผนภาษีอากรจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านภาษีอากรเพื่อให้การวางแผนภาษีอากรถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กิจการตั้งเอาไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แม่นยำ ลดข้อผิดพลาดได้

ผู้เข้าสัมมนา

ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

หัวข้อการสัมมนา

 1. การมีเงินได้จากการประกอบกิจการหลายหน่วยภาษีที่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. เงินได้ที่กฎหมายให้สิทธิเลือกเสียภาษีได้ ใช้สิทธิอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 3. การซื้อหน่วยลงทุน RMF ,LTF ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 4. การใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนคู่สมรสและบุตรที่ถูกต้อง
 5. การใช้สิทธิยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง และอื่นๆ
 6. รายได้จากการขายของต่ำกว่าต้นทุน
 7. ดอกเบี้ยรับจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 8. รายได้จากสินค้าเกินบัญชี
 9. บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
 10. ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อย่างไร จึงจะลงเป็นรายจ่ายได้
 11. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักที่ลงรายจ่ายได้ 2 เท่ามีวิธีการอย่างไร
 12. การใช้สิทธิหักค่าเสื่อมราคาอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 13. เงินมัดจำต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
 14. ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
 15. ผลเสียหายอะไรลงเป็นรายจ่ายได้
 16. เงินปันผลรับชนิดใดยกเว้นภาษี
 17. ค่าใช้จ่ายการศึกษาพนักงานที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้
 18. ค่ารับรอง, ของขวัญที่สรรพากรยอมรับ
 19. ค่าอบรมอย่างไรถึงหักได้ 200 % ( 2 เท่า)
 20. ผลขาดทุนอะไรบ้างที่ยอมให้เป็นค่าใช้จ่าย
 21. ดอกเบี้ยจ่ายในการเช่าซื้อที่ยอมหักเป็นค่าใช้จ่าย
 22. รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จทำอย่างไร?
 23. รายจ่ายวิจัยและพัฒนาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้
 24. เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออมทำอย่างไร
 25. เงินส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
 26. รายได้จากการคืนภาษีกรมศุลกากร, เงินชดเชยภาษี ฯลฯ และอื่นๆ

ค่าลงทะเบียน 

สมาชิก ITC    3,800 บาท

บุคคลทั่วไป    4,300 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

**ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรของITCจะได้รับใบรับรอง**

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่ :

คุณรุ่ง

Tel. 02-346-9218 or  02-346-9229  Fax. 02-346-9130 M:086-331-5228

—————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook