You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เรียนปริญญาโทภายใต้บรรยากาศนานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’

ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ ดร.เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

         หลายคนที่กำลังคิดจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA อาจจะกำลังงุนงงและสับสน ว่าจะเลือกสมัครเรียนที่ไหนดี เพราะทุกวันนี้มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศเปิดสอนหลักสูตร MBA เช่นเดียวกับ ‘มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด’ แต่ทว่าในความเหมือนมีความต่าง เพราะแสตมฟอร์ด ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่เป็นเอกลักษณ์ มีเครือข่ายกับพันธมิตรทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างลอรีเอท สะท้อนถึงความเข้มแข็งในเรื่องของความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง ขณะที่บรรยากาศการเรียนการสอนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาหลากเชื้อชาติ  นอกจากนี้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก็พร้อมที่จะอุทิศตน และช่วยต่อยอดความรู้และเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสามารถในไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ก่อตั้งวิทยาเขตเพชรบุรีเมื่อปี 2538 ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและวิวทิวทัศน์อันงดงามของสนามกอล์ฟ ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท หัวหิน ต่อมาก่อตั้งวิทยาเขตกรุงเทพเมื่อปี 2552 ปัจจุบันวิทยาเขตเพชรบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย ส่วนวิทยาเขตกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย และปริญญาตรีทั้งหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา

เพื่อทำความเข้าใจกับหลักสูตรและแนวทางของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดให้มากขึ้น ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ ดร.เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษกับ MBA News Thailand ถึงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยของแสตมฟอร์ดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรู้ลึก รู้จริงและเข้าใจถึงความต้องการของนักศึกษาเป็นอย่างดี

ดร.อภิเทพ แซ่โคว้

          ดร.อภิเทพ เริ่มต้นอธิบายว่า “จุดเด่นของแสตมฟอร์ด 3 ประการ ประการแรก คือ International ที่นี่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยมีจุดเริ่มต้นจากหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียว และจัดการเรียนการสอนสำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติ จากนั้นเปิดหลักสูตรปริญญาโทที่สอนทั้งภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษ ที่สำคัญในปี 2011ได้ร่วมมือกับลอรีเอท เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทางลอรีเอท นำหลักสูตรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในอเมริกา และยุโรป  มาแชร์ นำคณาจารย์มาร่วมสอน สร้างระบบการเรียนรู้มาตรฐานสากล”

จุดเด่นประการที่ 2 คือ Industrial Linkage ให้ความรู้เชิงทฤษฎีที่ไปนำปฏิบัติได้จริง และจัดการเรียนการสอนด้วยวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหรือทำงานในแต่ละอุตสาหกรรม  ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่า ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่างแท้จริง”

“ส่วนจุดเด่นประการที่ 3 คือ Interactive Class เน้นการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพราะในชีวิตการทำงานจริง หากอยากจะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า หรือไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นักศึกษาต้องมีภาวะผู้นำ ดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก ได้พรีเซนต์ผลงานหน้าห้อง ทำงานกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และด้วยความไดนามิคของชั้นเรียนนี่เอง ที่จะทำให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารได้มากกว่าชั้นเรียนทั่วไปที่เน้นฟังเลคเชอร์เพียงอย่างเดียว”

ดร.เอก ชุณหชัชราชัย

          ด้าน ดร.เอก กล่าวเสริมว่า  “หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติของแสตมฟอร์ด ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตกรุงเทพ มีจุดเด่นคือ ความยืดหยุ่น เพราะคำนึงถึงนักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยว่ามีภาระหนักแค่ไหน จึงออกแบบหลักสูตรให้เรียนแบบ Block course weekend program คือ เรียนจบ 1 วิชาแล้วก็สอบ  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่เครียดจนเกินไป นอกจากนี้ยังจัดเวลาในการเรียนที่ยืดหยุ่นด้วย หลังจากเราสำรวจพบว่า นักศึกษาที่เรียนช่วงเย็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์  หรือที่เรียกกันว่าเรียนปริญญาโทภาคค่ำ กว่า 50% ไปสาย เพราะต้องทำงานไปด้วย  ซึ่งอาจไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์สูงสุด พอจัดการเรียนการสอนวันเสาร์เต็มวันเขากลับรู้สึกว่ามีความพร้อมมากกว่า ส่วนประสบการณ์ในวันทำงานก็สามารถนำมาแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนจนจบหลักสูตร 1.5 ปี แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทำงานก็สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี ด้วยหลักสูตร Fast Track เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ แบบเต็มเวลา”

นอกจากนี้จุดเด่นที่หาใครเทียบเคียงได้ยากก็คือ บรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ซึ่ง ดร.เอกอธิบายว่า  “แสตมฟอร์ดมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากในหลักสูตร M.B.A. แบบเต็มเวลา ยกตัวอย่างคลาสหนึ่งมีนักศึกษาต่างชาติ 29 คน มาจาก 14 ประเทศ และมีนักศึกษาไทยเพียง 4 คน นี่คือบรรยากาศแบบนานาชาติอย่างแท้จริง นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังจะได้ซึมซับวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเฉพาะจากความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน และภายในมหาวิทยาลัยโดยรวม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แสตมฟอร์ดพร้อมมอบมุมมองที่เป็นสากลให้กับนักศึกษา” ส่วนในหลักสูตร M.B.A. Weekend Program ที่เรียนวันเสาร์เพียงหนึ่งวันนักศึกษาในหนึ่งห้องเรียนมาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ บางท่านทำงานในบริษัทเอกชนที่มีความหลากหลาย ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในห้องเรียนและได้นำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน

ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ ดร.เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ลำพังการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อการผลิตมหาบัณฑิตที่เยี่ยมยอด ดังนั้นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของแสตมฟอร์ด จึงมีโอกาสศึกษาดูงานภายนออกในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ  เช่น จัดทริปศึกษาดูงานที่ไบเทคบางนา โดยมีเจ้าของมาบรรยายภาพรวมธุรกิจ พร้อมกับนำนักศึกษาไปสำรวจเบื้องหลังการทำงานอย่างใกล้ชิดและเจาะลึก ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาดูงานที่พิเศษและมีคุณลักษณะเฉพาะจริงๆ

เมื่อถามถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่จะมาเรียนปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติที่วิทยาเขตกรุงเทพนั้น ดร.อภิเทพ กล่าวว่า “นักศึกษาที่มาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่ใช่คนที่เรียนเก่งแบบสุดยอด แต่เป็นคนที่เรียนปานกลาง มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายหาความรู้ และชอบที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่นๆ ส่วนคณาจารย์จะคำนึงถึงนักศึกษาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ก็พร้อมที่จะให้ความรู้เต็มที่ เพราะตระหนักดีว่าเวลาของนักศึกษามีค่า  โดยเฉพาะการที่เขาต้องเสียสละเวลาเรียนวันเสาร์ทั้งวัน ดังนั้นความรู้ต่างๆ นานา ที่เขาได้รับไปในวันเสาร์ พอถึงวันจันทร์-ศุกร์ เขาก็สามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้เลย ไม่ใช่รอเอาไปใช้ตอนจบเท่านั้น”

ทั้งนี้หลักสูตรเด่นของแสตมฟอร์ด คือ M.B.A.  มีอยู่หลายสาขา คือ การบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้สำหรับปีการศึกษา 2556 ก็ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ M.B.A. ด้านการตลาด และด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง หลักสูตร M.P.A. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ รวมถึงในอนาคต   “ในปีการศึกษา 2556 แสตมฟอร์ดได้เปิดสาขาการตลาดขึ้นมา ซึ่งหลักสูตรการตลาดของเราก็จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายท่าน อาทิ ดร.เสรี วงษ์มณฑา มาช่วยวางหลักสูตร มีการเรียนเชิญผู้สอนที่เป็น CEO บริษัทใหญ่ ผู้ประกอบการ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ในส่วนของ MBA ตั้งเป้าหมายว่าจะรับนักศึกษาสาขาใหม่ทั้ง  2  สาขา สาขาละ 40 คน” ดร.เอกให้รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดจึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่กำลังมองคิดจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน MBA สามารถนำเสนอการเรียนรู้ที่แท้จริงในระดับนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเน้นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง พร้อมทักษะการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์  อันจะส่งผลให้มหาบัณฑิตสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ต่อไป

ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ ดร.เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

FYI

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดถือกำเนิดชื่อมาจากบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด   แรฟเฟิลส์Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) ผู้บริหารอาณานิคมและผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับเครือลอรีเอท (Laureate International Universities) ซึ่งมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยกว่า 65 สถาบันใน 29 ประเทศทั่วโลก มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ที่ www.stamford.edu, 02 760 4000

Did You Know?

  • ปัจจุบันสัดส่วนของนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่วิทยาเขตกรุงเทพฯ คิดเป็น 70:30  ถือว่ามีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักเรียนไทยสูงมาก
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา M.B.A. ก้าวสู่ AEC โดยมีการจัดโครงการ Professional Development Series Free Workshops หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการทำงาน โดย Workshop “Business English” หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจะเปิดให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ คุณตูน 0851408809

Coming Soon

วิทยาเขตกรุงเทพ กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ เตรียมเปิดบริการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2556 นี้ เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มแฟซิลิตี้ให้กับนักศึกษา อาทิ ห้องแลปทำครัวที่ทันสมัยสำหรับสาขาการโรงแรม และห้องสมุดใหม่ที่ออกแบบและตกแต่งด้วยบรรยากาศสบายๆ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Fast-Track M.B.A. Program! Sign up today!

——————————————————————————

MBA Stamford สร้างบัณฑิตที่เก่งทั้งในและนอกตำรา

รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (MBA – STAMFORD)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

 

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook