You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยพะเยา (MBA-UP)

MBA

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยพะเยาMBA วิยายาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

เรียนปริญญาโท กรุงเทพ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

จุดเด่นของหลักสูตร

MBA มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท เลือกกลุ่มเรียนได้ คือ

กลุ่มภาษาไทย          :   ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มภาษาอังกฤษ     :   ทุกวิชา สอนเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

 • สอบสัมภาษณ์ วัดความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข

 • สอบสัมภาษณ์ วัดความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าศึกษา

ลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

 • สอบสัมภาษณ์ วัดความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก

 • สอบข้อเขียน วัดความรู้ด้านสาขาวิชาการท่องเที่ยว และ วัดความพร้อมและความตั้งใจการทำวิจัย
 • สอบสัมภาษณ์ วัดความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าศึกษา

กำหนดการสมัครประจำปี

รอบที่ 1
รับสมัคร    :     มกราคม – เมษายน
สอบคัดเลือก  :     กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ลงทะเบียน       :     มีนาคม – พฤษภาคม
เปิดเรียน    :     มิถุนายน

รอบที่ 2
รับสมัคร       :     กรกฎาคม – กันยายน
สอบคัดเลือก    :     สิงหาคม – กันยายน
ลงทะเบียนเรียน    :     สิงหาคม – กันยายน
เปิดเรียน  :     ตุลาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประกอบด้วย

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายรายวิชาตามหลักสูตร (แบ่งจ่ายรายเทอม 2 ปีการศึกษา ๆ ละ 3 เทอม รวม 6 เทอม)
 2. ค่าปฐมนิเทศแรกเข้า 7,000 บาท (ปฐมนิเทศที่ ม. พะเยา จังหวัดพะเยา และ ที่วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร)
 3. ค่าเสื้อสูทมหาวิทยาลัยพะเยาตัวละ 800 บาท
 4. ค่ากิจกรรมนิสิตภาคเรียนละ 3,000 บาท (รวมคูปองค่าถ่ายเอกสารและค่า print งาน เป็นเงิน 1,000 บาทต่อภาคเรียนต่อคน)
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุปีการศึกษาละ 500 บาท (กรณีมีประกันแล้วและนิสิตไม่ประสงค์ประกันอีก ให้นิสิตแสดงหลักฐาน)
 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายครั้งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่นค่าใบรับรองการศึกษา ค่าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ค่าแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น
 7. ค่าทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามข้อตกลงในกลุ่มชั้นเรียน
 8. ค่าหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามนิสิตประสงค์

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก

 • ค่าเอกสารการสมัครชุดละ     100     บาท
 • ค่าสมัครสอบ     1,000  บาท

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 53 ชั้น 9 อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

(ลงสถานี BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลส ลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทร 0 2655 1100 หรือ www.cmbkk.up.ac.th/regisonline.php

หลักฐานในการสมัครสอบ

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและสมบูรณ์     1  ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน     1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)     1  ชุด  พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร)     1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง (กรณีกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายให้ขอใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่)
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง     3  รูป

สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 53 ชั้น 9 อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

(ลงสถานี BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลส ลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทร 0 2655 1100 โทรสาร  0 2655 1146

Email: srisuda.chong@up.ac.th   www.cmbkk.up.ac.th

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้น 9 อาคารศิวาเทล เลขที่ 53 ถนนวิทยุ-เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลสลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทรศัพท์ : 0 2655 1100 โทรสาร : 0 2655 1146

Email : srisuda.chong@up.ac.th

www.cmbkk.up.ac.th

MBA วิยายาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

การเดินทาง

รถประจำทาง :

 • สายที่ผ่าน ถนนเพลินจิต สาย 2, 25, 40, 501, 508, 513
 • สายที่ผ่าน ถนนวิทยุ สาย 62, 76

รถยนต์ส่วนตัว : ลงทางด่วนเพลินจิตฝั่งเหนือ ถึงแยกเพลินจิตเลี้ยวขวาชิดขวา

เรือด่วนคลองแสนแสบ : ลงท่าเรือถนนวิทยุ

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook