You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » การจัดการธุรกิจการบิน (M.B.A.) มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจการบิน (M.B.A.) 

มหาวิทยาลัยพะเยา

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจการบิน (M.B.A.)

จุดเด่นของหลักสูตร

MBA มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจการบิน สำหรับผู้ต้องการเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้จากปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์สู่อนาคต เชี่ยวกฎและหลักการ ชำนาญปฏิบัติ
  • ได้ศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน ที่เป็นที่อุตสาหกรรมการให้บริการที่สำคัญและมีอัตราการเติบโตอย่างทวีคูณในสังคมปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ผู้เข้าศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่จำกัดสาขา หากมีความตั้งใจและสนใจก็สามารถเข้าศึกษาได้
  • หลักสูตรมีวิชาเลือกหลากหลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับบริหารชั้นนำ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับอนาคตของตลาดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
  • ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนเป็น แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) สำหรับการเน้นการทำวิจัยระดับสูง หรือ แผน ข (ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง) สำหรับการเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาการวิจัยที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนตามเวลาที่ประสงค์และจัดเข้ากับเวลาของภาระงานอาชีพได้ คือ กลุ่มเรียนภาคค่ำ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. กลุ่มเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือ กลุ่มเรียนภาคกลางวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ได้ศึกษากับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอน วิชาการเข้ม และวิชาชีพเยี่ยม
  • เพื่อรองรับตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนและเพิ่มโอกาสการทำงานทั่วโลก ผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป) สามารถเลือกกลุ่มเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มเรียนสองปริญญา (รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย) ได้

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เวลาเรียน

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกลุ่มเรียนตามเวลาให้นิสิตเลือกเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีภาระงานในเวลาที่ต่างกันดังนี้

กลุ่มเรียนภาคกลางวัน   
วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 09.00 – 16.00 น.

โปรแกรมเรียนภาคค่ำ  
วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 18.00 – 21.00 น.

โปรแกรมเรียนเสาร์-อาทิตย์     
วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้อาจไม่มีการเรียนทุกวัน หรือ เต็มวัน เวลาเรียนขึ้นอยู่กับตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

กำหนดการสมัครประจำปี

รอบที่ 1
รับสมัคร    :     มกราคม – เมษายน
สอบคัดเลือก  :     กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ลงทะเบียน       :     มีนาคม – พฤษภาคม
เปิดเรียน    :     มิถุนายน

รอบที่ 2
รับสมัคร       :     กรกฎาคม – กันยายน
สอบคัดเลือก    :     สิงหาคม – กันยายน
ลงทะเบียนเรียน    :     สิงหาคม – กันยายน
เปิดเรียน  :     ตุลาคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา  (ม.รัฐ)

53 อาคารศิวาเทล  ชั้น 9 ถนนวิทยุ-เพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส เดินต่อไปยังอาคารศิวาเทล)

โทร02-655-1100, 02-655-1144-45 โทรสาร 02-655-1146 e-mail : srisuda.chong@up.ac.th

เปิดทำการ  

เวลา 08.30 – 21.00

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยพะเยา (MBA-UP)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook