You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ม.พะเยา (ม.รัฐ) เปิดรับสมัคร MBA

เปิดรับสมัครปริญญาโท MBA วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยพะเยา

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยพะเยา

MBA วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยพะเยา

การรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 3) 1 มีนาคม – 18 เมษายน 2556

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์วัดความพร้อมเข้าศึกษา) เสาร์ 20 เมษายน 2556

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 26 เมษายน 2556

รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน (รอบที่ 3) 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2556

เปิดภาคเรียน

กลุ่มเรียนภาคค่ำ 3 มิถุนายน 2556

กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 8 มิถุนายน 2556

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก

ค่าเอกสารการสมัครชุดละ 100 บาท

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • การบริหารการศึกษา (M.Ed.)
 • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.A.)
 • การตลาด (M.B.A.)
 • การสื่อสารการตลาด (M.B.A.)
 • การจัดการธุรกิจ (M.B.A.)
 • การเงินการธนาคาร (M.B.A.)
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (M.B.A.)
 • การจัดการพลังงานทดแทน (M.B.A.)
 • การจัดการสุขภาพ (M.B.A.)
 • การจัดการธุรกิจการบิน (M.B.A.)

หลักสูตรปริญญาโท เลือกกลุ่มเรียนได้ คือ

กลุ่มภาษาไทย : ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มภาษาอังกฤษ : ทุกวิชา สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประกอบด้วย

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายรายวิชาตามหลักสูตร (แบ่งจ่ายรายเทอม 2 ปีการศึกษา ๆ ละ 3 เทอม รวม 6 เทอม)
 2. ค่าปฐมนิเทศแรกเข้า 7,000 บาท (ปฐมนิเทศที่ ม. พะเยา จังหวัดพะเยา และ ที่วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร)
 3. ค่าเสื้อสูทมหาวิทยาลัยพะเยาตัวละ 800 บาท
 4. ค่ากิจกรรมนิสิตภาคเรียนละ 3,000 บาท (รวมคูปองค่าถ่ายเอกสารและค่า print งาน เป็นเงิน 1,000 บาทต่อภาคเรียนต่อคน)
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุปีการศึกษาละ 500 บาท (กรณีมีประกันแล้วและนิสิตไม่ประสงค์ประกันอีก ให้นิสิตแสดงหลักฐาน)
 6. ค่า ธรรมเนียมการศึกษารายครั้งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่นค่าใบรับรองการศึกษา ค่าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ค่าแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น
 7. ค่าทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามข้อตกลงในกลุ่มชั้นเรียน
 8. ค่าหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามนิสิตประสงค์

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 53 ชั้น 9 อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(ลงสถานี BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลส ลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทร 0 2655 1100 หรือ www.cmbkk.up.ac.th/regisonline.php

หลักฐานในการสมัครสอบ

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและสมบูรณ์ 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง (กรณีกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายให้ขอใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่)
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 3 รูป

สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 53 ชั้น 9 อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(ลงสถานี BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลส ลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทร 0 2655 1100 โทรสาร 0 2655 1146

Email: srisuda.chong@up.ac.th www.cmbkk.up.ac.th

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้น 9 อาคารศิวาเทล เลขที่ 53 ถนนวิทยุ-เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต เดินเข้าอาคารเวฟเพลสลงชั้น G อาคารศิวาเทลอยู่ขวามือ)

โทรศัพท์ : 0 2655 1100 โทรสาร : 0 2655 1146

Email : srisuda.chong@up.ac.th

www.cmbkk.up.ac.th

MBA วิยายาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)

การเดินทาง

รถประจำทาง :

 • สายที่ผ่าน ถนนเพลินจิต สาย 2, 25, 40, 501, 508, 513
 • สายที่ผ่าน ถนนวิทยุ สาย 62, 76

รถยนต์ส่วนตัว : ลงทางด่วนเพลินจิตฝั่งเหนือ ถึงแยกเพลินจิตเลี้ยวขวาชิดขวา

เรือด่วนคลองแสนแสบ : ลงท่าเรือถนนวิทยุ

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook