You Are Here: Home » PR, Programs Update » หลักสูตร MBA Online ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556

UTCC MBA Online

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร MBA Online มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี รวมถึง กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตนเอง จากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมมนา ดูงาน หรือฝึกงานภาคสนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของการสัมมนา กิจกรรมกลุ่ม เกมธุรกิจ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ วิชาละ 1 ครั้งคือ รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ จำนวน 7 ครั้ง และรายวิชาเอกสาขาการจัดการ จำนวน 7 ครั้ง

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว รวมทั้งศักยภาพที่จะดำเนินการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ มีทักษะ จริยธรรม และเป็นบุคลการที่คุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาที่เปิดเรียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จปริญญาตรี หรือ
 3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
 4. ในกรณีที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร โดยคำนึงถึง
  มาตรฐานการศึกษา

** สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ **

หลักฐานการสมัครเรียน

1. นักศึกษาส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ (ปริญญาตรี)
 2. สำเนาทรานสคริปปริญญาตรี 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียน โดยส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการ MBA Online” อาคาร 4 ชั้น 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6883  โทรสาร: 02-277-1943

ขั้นตอนการรับสมัคร

ปฎิทินการศึกษา 1/2556

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ mbaonline.utcc.ac.th

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6886 หรือ 02-697-6450

—————————————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook