You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร X-MBA มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

X-MBA

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 X-MBA SWU

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (สำหรับผู้บริหาร) เปิด 2 สาขาวิชา

การจัดการ และ การตลาด รับสาขาละ 50 คน

ชื่อและอักษรย่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) X-M.B.A.

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

ขายใบสมัครและรับสมัคร

ประมาณเดือน กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานีไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งการบริหารหรือเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่งานบริหารมาก่อน
 • เป็นผู้มีตำแหน่งงานบริหาร หรือเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่งานบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • การจัดการ (Executive Program in Management)
 • การตลาด (Executive Program in Marketing)

เอกสารใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนทั้ง 4 ปี)
 • ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (แบบ อ.6) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหลักฐานประกอบ
 • แบบ บธ.ม.1 (ในข้อ 8 ของแบบ บธ.ม.1 ให้คำนวณเวลาทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ากี่ปี และในข้อ 13 ให้กรอกรายละเอียดของประวัติการทำงานให้ครบอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
 • แบบ บธ.ม.2

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

http://admission.swu.ac.th/

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้เงินคืน สำหรับเอกสาร และหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 180,000 บาท

– แบ่งจ่าย 5 งวด งวดละ36,000 บาท (แบบเหมาจ่าย)

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการ ศึกษาดูงานต่างประเทศประเทศ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (หลักสูตรนี้แผน ข ทำสารนิพนธ์)

วันเวลาและสถานที่เรียน

เวลาเรียนคือ วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 09.00- 21.00 น.ที่ มศว อาคารตึก 11,14 และอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

———————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook