You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » หลักสูตร MBA-Executive คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร MBA-Executive

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MBA-Executive Chula

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA-Executive)

คุณสมบัติผู้สมัคร______________________________________

 1. รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 8 ปี หรือสำเร็จการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรีสามารถรวมเวลาศึกษาเป็นประสบการณ์ได้ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบออนไลน์
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบออนไลน์
 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ CUTEP ขั้นต่ำเทียบเท่า TOEFL 450 คะแนน และยังไม่หมดอายุ (ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ) สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนน CUTEP สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ก่อนได้ แต่เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจะต้องผ่านการทดสอบ CUTEP ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณท์ดังนี้
 • คะแนนสอบ CUTEP เทียบเท่า TOEFL น้อยกว่า 400 ไม่รับเข้าศึกษา
 • คะแนนสอบ CUTEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 400 ถึง 424 ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 วิชา
 • คะแนนสอบ CUTEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 425 ถึง 449 ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 วิชา

ผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารการรับสมัครล่วงหน้าเพื่อความพร้อมในช่วงที่หลักสูตรมีการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครในโปรแกรม Executive รุ่นที่29 :

 • ผู้สนใจกรุณาเตรียมตัวสมัครสอบ CU-TEP ล่วงหน้า เนื่องจากตารางสอบ CU-TEP จะเปิดรับสมัครก่อนสอบอย่างน้อย 1 เดือน และการรับสมัครสอบจะเป็นระบบโควต้าเมื่อเต็มแล้วทางศุนย์ทดสอบ CU-TEP จะปิดรับสมัครทันที !!!! จึงควรสมัครสอบตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดรับสมัคร
 • นับประสบการณ์ทำงานและอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 31 พ.ค. 56

เกณฑ์การคัดเลือก____________________________________

ใช้วิธีการคัดเลือก 2 รอบ ได้แก่

รอบแรก – สอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้ารับการคัดเลือกในรอบสอง

รอบสอง – คัดเลือกโดยการพิจารณา จากกิจกรรมที่หลักสูตรฯกำหนดในแต่ละปี

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :

 • ความพร้อมในการศึกษา
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร
 • บุคลิกภาพ

เป็นต้น

กรณีของการไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากส่งเอกสารการสมัครแล้ว :

1) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร (ที่หลักสูตรไม่ได้อนุโลม) ล่าช้า หรือไม่มีให้ทันเวลาที่กำหนด

2) คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่หลักสูตรประกาศเอาไว้

3) ชำระเงินค่าสมัครสอบ ช้ากว่าระยะเวลารับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร___________________________________

MBA Executive รุ่น 29 ปีการศึกษา 2556

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 56                   – รับสมัคร Online ทางเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์ (เมนูหลักฐานการสมัคร ข้อที่ 1.)
*                                                    – ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์และส่งหลักฐานการสมัครสอบทั้งหมดมายังหลักสูตร

17 มิ.ย. 56                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก

28-30 มิ.ย. 56                           สอบสัมภาษณ์(รอบแรก)

8 กรกฏาคม 56                          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

26-28 กรกฏาคม 56                 สอบสัมภาษณ์รอบสอง

10 ส.ค. 56                                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่

10-18 ส.ค. 56                           รายงานตัวและชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน

30 ส.ค. – 1 ก.ย. 56                  ปฐมนิเทศที่คณะพาณิชยฯ และสัมมนานิสิตใหม่

2-29 ก.ย. 56                              เรียนปรับพื้นฐาน

ต้นเดือนตุลาคม 56                   เริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก

*หมายเหตุ : ในวันสุดท้ายของการสมัครสอบออนไลน์ ผู้สมัครควรทำการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อน 18.00 น.

*กำหนดการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

 download ใบสมัครที่นี่

การเรียนการสอน______________________________________

 • การเรียนการสอนจะเป็นเวลานอกเวลาราชการ (เย็นวันศุกร์ และเสาร์เต็มวัน)

หมายเหตุ : อาจจะมีการเรียนเพิ่มวันอาทิตย์หรือเย็นวันธรรมดาในบางวิชา ขึ้นอยู่กับผู้สอนกำหนด

 • รุ่นละประมาณ 50 – 60 คน
 • ใช้เวลาเรียน 2 ปี แบบตรีภาคตลอดหลักสูตรฯ

การเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การใช้กรณีศึกษา การทำรายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาวิชาและเป้าหมายแต่ละวิชาเป็นสำคัญ คณาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆ

การเรียนการสอนเน้นให้นิสิตศึกษาความรู้จากการเรียนในห้องเรียน และการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก สิ่งสำคัญคือ นิสิตจะต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และสามารถสื่อความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

กิจกรรมเสริม : บรรยายพิเศษ, เกมธุรกิจ, ชมโรงงาน, ทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่าย___________________________________________

ค่าเทมอ *                                                         19,000  บาท  / ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมพิเศษ **                                       70,000  บาท  / ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน                             15,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์                  2,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ CU-TEP                     600  บาท  /  ครั้ง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ                              550,000  บาท (โดยประมาณ)

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น

** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน,อาหาร,ของว่าง

หมายเหตุ : รายละเอียดที่ประกาศในหน้าเว็บนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครควรติดตามรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร, การรับเข้าสมัคร, ค่าใช้จ่าย และการคัดเลือก ฯลฯ ที่แน่นอนในช่วงที่หลักสูตรฯกำลังประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ของโปรแกรมนี้ในแต่ละปีการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mbachula.info/mba_program.asp?nid=3

———————————————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook