You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » Food Business Management ม.มหิดล (CMMU)

การจัดการมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

FOOD BUSINESS MANAGEMENT

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Food Business Management

” สร้างบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยรับ AEC “

แนวคิดสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ในธุรกิจเกษตรและอาหาร ทั้งจากภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลยกระดับ และพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบทางการค้า และการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดโลก เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบกติกาการค้าขององค์การการค้าโลก และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศง2558

ประโยชน์ของหลักสูตรต่อการพัฒนาของประเทศ

การยอม รับของนานาชาติ ในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารที่มาจากประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดอ่อนสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะการถูกนำมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้าหรือ การส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้าเป็นต้น ในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก อุตสาหกรรมอาหารของไทย มีศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตภายใต้ตราสินค้าของตนเองได้มหาศาล หากบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจอาหารของไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนมีความสามารถในการตลาดการจัดการบริหารธุรกิจอาหารส่งออก

โดย หลักสูตรนี้จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการจัดการธุรกิจ เกษตรและอาหาร และกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร ของประเทศและประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการค้าแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีโลก และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารในการ จัดการธุรกิจอาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้ปัญหาหรือภัยคุกคามทางการค้า รูปแบบใหม่ และผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอก จากนี้ยังทำให้เกิดแหล่งผลิตและรวบรวมงานวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอาหาร ในเรื่องการควบคุม การจัดการภาคอุตสาหกรรมเกษตร การกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งบทเรียนในเรื่องข้อพิพาทในเวทีการค้า และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม อาหารเพื่อการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงสร้างหลักสูตร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

รายวิชาของหลักสูตร เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการวิจัยธุรกิจ การเจรจาต่อรองข้อพิพาททางการค้า การจัดการคุณภาพและปลอดภัย กฏหมายและมาตรฐานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้า การควบคุม การตรวจสองและออกใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนกติกาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก รวมถึงแนวคิด และหลักการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหารที่ใช้เป็นข้อสนับสนุน และอ้างอิงในการกำหนดกฏระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต การกระจายและจำหน่ายสินค้าและการนำเข้าและส่งออก

หมวดวิชาบังคับ

 • หลักการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
 • การเงินธุรกิจ
 • การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

หมวดวิชาแทน

 • การวิจัยธุรกิจ
 • หลักการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • หลักการและแนวคิดด้านกฏหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

หมวดวิชาเลือกเสรี

 • เป็นรายวิชาเลือกเอาตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียน จำนวน 1 รายวิชาในรายวิชาที่สนใจ

หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา

 • แนวคิดด้านโภชนการสำหรับธุรกิจอาหาร
 • หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอาหาร
 • การประเมินความปลอดภัยสำหรับธุรกิจอาหาร
 • ความปลอดภัยและระบบบริหารคุณภาพในห่วงโซ่อาหาร
 • ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางการค้าอาหารระหว่างประเทศ
 • การแก้ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • การเป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • กฎหมายอาหารระดับชาติและนานาชาติ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • สัมมนาในการจัดการ

สารนิพนธ์

ช่วงเวลาในการเรียน

วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน 3 เทมอต่อปี โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี 8 เดือน (5 เทมอ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นหลังเวลาทำการ (18.00 น. – 21.00 น.) สัปดาห์ละ 2 วัน และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ครึ่งวัน จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตหลักสูตรไทย (ภาคพิเศษ) สำหรับ 45 หน่วยกิตเท่ากับ 319,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน

วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครเข้าเรียนด้วยตนเองทางระบบ Online ได้ที่ www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 206 2000

หลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 206 2000 โทรสาร 02 206 2090

www.cmmu.mahidol.ac.th

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook