You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA-TU)

MBA

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA TU

Master of Business Administration Program

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โครงการฯเป็นผู้นำในหลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ MBA ของประเทศที่มีความเข้มข้นทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  มีมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้บริหารกิจการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย

โครงการฯได้มีพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้ทันสมัยโดยจัดให้เป็นการศึกษานอกเวลา (Part-time) ใช้เวลา 2 ปีสำหรับผู้บริหารระดับต้น โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการทฤษฎีการบริหารธุรกิจและรู้จักใช้เครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ    มีการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Studies) และการจำลองทางธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาสำหรับวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  มีการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการทำวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูงหรือการค้นคว้าอิสระ ผ่านการทำแผนธุรกิจหรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 150 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน) เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน “ค้นคว้าอิสระ” หรือ “วิทยานิพนธ์”

ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีจัดให้มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน – ธันวาคม

ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม – เมษายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
  3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานเต็มเวลาหลังจบปริญญาตรีถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

  1. มีผลคะแนน Smart-II ดูรายละเอียด http://smart.bus.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) โดยคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนต้องสูงกว่า 100 คะแนน และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
  2. ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/th2011/index.php หรือ TOEFL หรือ IELTS และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
  3. การสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (MBA)

ค่าหน่วยกิต (54 หน่วยกิต) หน่วยกิตละ 2,800 บาท                                                         151,200                        บาท

Pre-course (6 หน่วยกิต) หน่วยกิตละ 2,800 บาท                                                           16,800                        บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (6 ภาคการศึกษา) ภาคละ 12,000 บาท                                                 72,000                        บาท

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว)                                                                     1,000                        บาท

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (6 ภาคการศึกษา) ภาคละ 1,500 บาท                                               9,000                        บาท

ค่าบำรุงห้องสมุด (2 ปี) ปีละ 4,000 บาท                                                                              8,000                        บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (2 ปี) ปีละ 1,600 บาท                                                 3,200                        บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร                                                                                             261,200                        บาท

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาต่างชาติ จ่ายค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ห้อง 118 ชั้น 1

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8

โทรสาร 0-2222-3834

อีเมล์: mbatu@tbs.tu.ac.th

เว็บไซต์: www.mba.tbs.tu.ac.th

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook