You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU)

MBA

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท /มหาวิทยาลัยขอนแก่น

mba kku

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการบริหารจัดการ เป็นอิสระจากระบบราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้รับการยอมรับทั้งจากองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจจนได้รับ ยกย่องจากนิตยสาร Asia Week ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ Best Part-times Program ( สำหรับการศึกษานอกเวลา ) ในปีการศึกษา 2543

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดการ รับสมัครต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

Master of Business Administration (General Management)

 • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์
 • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์

2. เอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download ใบสมัคร หรือ รับสมัคร Online
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript ) จำนวน 1 ชุด
 • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

3. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

โปรแกรมชุดวิชาที่หนี่ง          มิถุนายน – สิงหาคม

โปรแกรมชุดวิชาที่สอง        ตุลาคม – ธันวาคม

โปรแกรมชุดวิชาที่สาม        กุมภาพันธ์ – เมษายน

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Young Executive MBA:

กลุ่มวันธรรมดา (weekday)        18.00 – 21.30 น.        วันธรรมดา

กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)        09.00 – 17.00 น.        วันเสาร์และอาทิตย์

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Executive MBA:

กลุ่มวันธรรมดา (weekday)         18.00 – 21.30 น.          วันธรรมดา

กลุ่มวันเสาร์ – อาทิตย์ (weekend)        09.00 – 17.00 น.        วันเสาร์และอาทิตย์

4. การรับสมัคร

4.1 สมัครด้วยตนเองที่และสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน

4.2 สมัครทางไปรษณีย์

แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดย สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ตามที่อยู่ข้างล่าง

4.3 สมัคร Online

*ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท โดย Print ใบ Payin พิเศษ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ที่กำหนด

หมายเหตุ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดย ไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ

5. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และกิจกรรมที่สำคัญ

นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครรอบแรก

Young Executive MBA
รับสมัคร    15 ธันวาคม 2556 – 2 พฤศจิกายน 2557

Executive MBA
รับสมัคร    15 ธันวาคม 2559 – 9 พฤษภาคม 2557

6. เกณฑ์การคัดเลือก

Young Executive MBA:    การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์

Executive MBA:    การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์

7. การขอรับใบสมัคร

ขอใบสมัครได้ฟรีที่

1.    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
ชั้น 25-26 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 แผนที่

2.    ดาวน์โหลด ใบสมัครที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ( พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ) หรือกรอก สมัคร Online

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Young Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก    1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์    20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ    33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม    218,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก    1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์    20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ    42,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม    272,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม

 • การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
 • สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าสอบประมวลผลความรู้
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม

: College of Graduate Study in Management Khon Kaen University at Bangkok.
25 Bangkok Insurance Company Building 25-26th floor, South Sathon Road, Sathon District
Bangkok 10120

: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น25-26  เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120โทรศัพท์ : 02-6774140-3

FAX : 02-6774145

Hotline :  08-90022-699

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook