You Are Here: Home » PR, Programs Update » M.B.A. for Modern Managers มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับ ป.โท M.B.A.

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

mba-ru

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 • ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน   โทรศัพท์ 02-310-8955-6, 02-310-8593
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.mmm.ru.ac.th
 • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระเป็นงวด)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 130,000 บาท (ดูงานในประเทศ ไปเช้า – กลับเย็น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 145,000 บาท (ดูงาน  ณ เวียดนาม หรือเทียบเท่า)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน  ณ สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า)

1. เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่  9
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

2. เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ รุ่นที่ 7
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระเป็นงวด)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 145,000 บาท (ดูงาน  ณ เวียดนาม หรือในประเทศ)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน  ณ สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน  ณ ญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 190,000 บาท (ดูงาน  ณ สวิตเซอร์แลนด์ หรือเทียบเท่า)

1. เรียน วันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่  รุ่นที่  19
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

2. เรียน วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program)  รุ่นที่  11
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

3. เรียน วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program)  รุ่นที่  12
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

อำนวยการสอนโดย…ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.mmm.ru.ac.th

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
•    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
•    ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
•    ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
•    ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
1.    ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2.    สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3.    สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4.    สำเนา Transcript ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
5.    รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

– หลักสูตรศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ

เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก!!!!

สถานที่ติดต่อโครงการฯ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. For Modern Managers
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
โทรศัพท์ : 02-310-8955-6, 02-310-8593
e-mail : mmm-rumba@hotmail.com
http://www.mmm.ru.ac.th

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook