You Are Here: Home » PR, Programs Update » M.B.A. for Modern Managers มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับ ป.โท M.B.A.

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

mba-ru

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

  • ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน   โทรศัพท์ 02-310-8955-6, 02-310-8593
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.mmm.ru.ac.th
  • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระเป็นงวด)

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 130,000 บาท (ดูงานในประเทศ ไปเช้า – กลับเย็น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 145,000 บาท (ดูงาน  ณ เวียดนาม หรือเทียบเท่า)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน  ณ สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า)

1. เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่  9
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคา