You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » Master of Management in Healthcare and Wellness Management ม.มหิดล (CMMU)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม

(Master of Management in Healthcare and Wellness Management)

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Master of Management in Healthcare and Wellness Management

ที่มาและเหตุผล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (Master of Management in Healthcare and Wellness Management) ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในธุรกิจสุขภาพที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการจัดการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต เช่น แพทย์ พยาบาล และหัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสามารถบริหารองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้ และสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาโท สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (Master of Management in Healthcare and Wellness Management) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ.2556

จุดเด่นของหลักสูตร

  • รายวิชามุ่งเน้นให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการสำหรับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพ (Hralthcare Industry) โดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาในรายวิชาถูกพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้องค์กรเตรียมความพร้อมเพื่อนนำไปสู่การดำเนินธุรกิจในระดับสากล ให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการรวมตัวกันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเป็นเมดิคัลฮับของประเทศไทย
  • คณาจารย์ผู้สอนมาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ เช่นคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาการจัดการ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
  • เน้นการปฏิบัติ (Practical) และ Problem Based Learning ในสองเทอมสุดท้าย นักศึกษามีโอกาสเลือกทำสาระนิพนธ์ โดยเลือกแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรมาศึกษาได้
  • นักศึกษามีโอกาสเยี่ยมชม ดูงานโรงพยาบาลหรือองค์กรในธุรกิจสุขภาพชั้นนำของประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง (ไม่จำกัดสาขาวิชา) โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยกำลังรอผลการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี
  • มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนน หรือผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการจัดการ สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนน อายุของผลการสอบที่ใช้ในการสมัครไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบมาแสดง จะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนวิชาวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Test)
  • สำหรับผู้ที่มีคะแนน GMAT 500 คะแนน อายุผลการสอบที่ใช้ในการสมัครไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสอบมาแสดงจะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนวิชาวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ (ข้อสอบ CMMU-Analytical Test)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (Master of Management in Healthcare and Wellness Management) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://inside.cm.mahidol.ac.th/healthcare/ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
ประธานหลักสูตร Master of Management in Healthcare and Wellness Management
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร 02-206-2000 ต่อ 2116, 081-804-0508
อีเมล์ prattana.pun@mahidol.ac.th
Website: www.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook: www.facebook.com/cmmumahidol  

เอกสารแนบ

 

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook