You Are Here: Home » Admission, MBA Directory, PR, Programs Update, มหาลัยรัฐบาล » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา (MBA-BUU)

MBA

วิทยาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Graduate School of Commerce

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha University

มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคตะวันออก

Burapha University

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 19

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

เรียน ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช

 

 

 

บริหารงานโดย

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
 2. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมค่าสมัครสอบ 500 บาท
 2. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ในปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 6. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร

การสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ  500  บาท

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี จำนวน 195,000 บาท เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นผู้ให้ทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 55,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ต้องชำระ คือ 140,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 วันรายงานตัว                              30,000  บาท

งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม  2556            30,000  บาท

งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2556                30,000  บาท

งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2557                 30,000  บาท

งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557             20,000  บาท

รวมทั้งสิ้น    140,000  บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนิสิต และค่าขึ้นทะเบียนปริญญา

รวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการ

 1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
 2. ค่าเอกสาร (ยกเว้นหนังสือ) ตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
 3. ค่าอาหาร ในวันที่มีการเรียนการสอน
 4. ค่าการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย และอื่นๆ
 5. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และค่าบริกาห้องสมุด
 6. กระเป๋าเอกสาร  เสื้อสูทสปอร์ท
 7. ชา กาแฟ น้ำดื่ม
 8. บัตรนิสิตแรกเข้า
 9. กิจกรรมปฐมนิเทศ

การจำหน่ายใบสมัครและสมัครสอบ

สามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2556

วันและเวลาเรียน

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00  น. หรือ

วันธรรมดาสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา  18.00  –  21.00  น.

ปฐมนิเทศ  เดือนมีนาคม  2556

กำหนดวันเปิดเรียน  เดือนมีนาคม  2556

คณาจารย์ของหลักสูตร

ราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ เช่น

 • ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ
 • รศ. จินตนา บุญบงการ ฯลฯ

ดร.มาลัย กรแก้วสมนึก

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

อาจารย์สีมา สีมานันท์ (อดีตเลขา ก.พ.)  ฯลฯ

สำนักงาน   ก.พ.

อ. เบญจวรรณ สร่างนิทร  (อดีตเลขา  ก.พ.) และคณะ  ฯลฯ

อ. วนิดา  นวลบุญเรือง

สถาบันพระปกกล้า

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ เช่น ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ฯลฯ

สปร.

รองศาสตราจารย์  ดร. อิสระ สุวรรณบล  (อดีต ผอ.สปร.)

บริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทประภาเลิศ

ดร.วุฒิชัย สิทธิมาลากร

ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร

ดร.สุชนนี เมธิโยธิน

ดร.ยอดยิ่ง ธนธวี

ดร.กฤช จรินโท

ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

อ.พชร โสฬสรัตนพร

ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภารัฐ และเอกชน อีกจำนวนมากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาบรรยายพิเศษ ฯลฯ

จุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตร

 1. ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิ  บธ.ม.  (การจัดการสาธารณะ  หรือ  MBA Public Management )
 2. ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับความรู้ และทักษะการจัดการภาคธุรกิจ ภาครัฐแนวใหม่ ทั้งด้านบริการทั่วไป บริหารท้องถิ่น บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารการเงินการคลัง บริหารนโยบายสาธารณะ และวิชาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริสอนโดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ ทำให้ผู้เรียนทำงานบริหารได้ทุกด้านของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ภาคเอกชนก็นำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุการประเมิน 4 มิติ ได้แก่  1. มิติด้านประสิทธิผล  2. มิติด้านคุณภาพ 3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร

รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต

 1. สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ
 3. การบัญชีและการเงิน
 4. การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ
 5. การตลาดเชิงกลยุทธ์
 6. แนวคิดทฤษฏีการจัดการ
 7. การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
 8. ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
 9. ทฤษฏีการจัดการและพฤติกรรมองค์กร
 10. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วิชาเอกเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 1. ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ
 2. การบริหารภาษีอากร
 3. การจัดการธุรกิจของรัฐ
 4. การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ
 5. การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 6. กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ
 7. สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ
 8. การจัดการโลจิสติกส์
 9. การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

งานนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการสาธารณะ

วิชาไม่นับหน่วยกิต : การอ่านระดับสูง

MBA BUU

สถานที่ติดต่อ  :  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3839-4900   0-3839-2018-20
โทรสาร 0-3839-2024
e-mail  :  marketing@ex-mba.edu
website : www.ex-mba.buu.ac.th

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีศูนย์เรียนอยู่  5  แห่ง

1.    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
โทร. 0-3839-4900, 0-3839-2018-9 โทรสาร 0-3839-2024

2.    ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม ชั้น P1/14A
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร 0-2231-1273

3.    ศูนย์ศึกษาระยองชั้น 2 สตาร์พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0-3886-1682, 0-3886-1692  โทรสาร. 0-3886-1718

4.    ศูนย์ศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โทร. 0-3623-0205-6 โทรสาร. 0-3623-0204

5.    ศูนย์ศึกษานนทบุรี  ชั้น 4 อาคาร 9 สำนักงาน  ก.พ.  จ.นนทบุรี
โทร. 0-2527-8703  โทรสาร. 0-2527-8702

เรียน  MBA  ม.บูรพา

ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้า

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook