You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท /มหาวิทยาลัยมหิดล

muic

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่อย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน จึงทำให้เกิดความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจใหม่ๆ โครงสร้างธุรกิจการบริการที่ เปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบของกลุ่มผู้ใช้บริการหลากหลายประเภท หรือกลุ่มลูกค้ามีความเป็นนานาชาติมากขึ้น และมีความหลากหลายในพฤติกรรมการใช้บริการมากขึ้น และการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน และตั้งรับการเติบโตด้านธุรกิจบริการของกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Master of Management in International Hospitality Management (International Program) โดยจัดการเรียนการสอน ณ ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ ถนนสาทร กรุงเทพ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี และรถโดยสารบีอาร์ที เพี่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพองค์ความรู้และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบริการหลังจากสำเร็จการศึกษา พัฒนาทักษะการบริหารภาวะผู้นำทั้งความรู้ด้านการจัดการบริการนานาชาติในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

หลักสูตรฯ เน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำและเสริมประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการบริการพร้อมในภาวะผู้นำด้านการจัดการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาการให้บริการไปสู่ระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ด้านการจัดการบริการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลวิจัยหรือผลงานมาประยุกต์ในการจัดการได้จริง โดยมีคณาจารย์ไทย และต่างประเทศ และอาจารย์รับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ ธุรกิจบริการ พร้อมประสบการณ์ทั้งด้านทักษะ และการสอนที่คอยดูแล และปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์แก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่ >>> Mahidol University International College Gradute Program

สนใจและสอบถามรายละเอียดการสมัครและหลักสูตรที่

คุณชนาทิพย์ ครุยทอง โทร. 02-679-5053-5

อีเมล์ icgrad@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/grad

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/muic.graduate.sathorn

MUIC

———————————————————————-

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook