You Are Here: Home » PR, Programs Update » M.B.A. for Modern Managers ม.รามคำแหง เปิดรับ ป.โท M.B.A.

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

mba-ru

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

 • ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน   โทรศัพท์ 02-310-8955-6, 02-310-8593
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.mmm.ru.ac.th
 • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ 130,000  บาท   แบ่งชำระ  7  งวด

1. เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่  8
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

2. เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ รุ่นที่ 6
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 130,000 บาท (ดูงานในประเทศ) หรือ 155,000  บาท (ดูงาน ณ เมืองคุนหมิง หรือเทียบเท่า)   แบ่งชำระ  7  งวด

1. เรียน ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และ เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 2 สาขา คือ การจัดการทั่วไป และ การตลาด)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน  145,000 บาท  (ดูงานในประเทศ หรือ เวียดนาม ) หรือ 155,000 บาท  (ดูงาน ณ สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า) แบ่งชำระ 7 งวด

1. เรียน วันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่  รุ่นที่  18
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

2. เรียน วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program)  รุ่นที่  10
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)

3. เรียน วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.30 น.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program)  รุ่นที่  11
(สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 4 สาขา คือ การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบัญชี)
อำนวยการสอนโดย…ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.mmm.ru.ac.th

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนา Transcript ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ

เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อโครงการฯ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. For Modern Managers

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610

โทรศัพท์ : 02-310-8955-6, 02-310-8593

e-mail : mmm-rumba@hotmail.com

http://www.mmm.ru.ac.th

———————————————————————————————————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook