You Are Here: Home » PR, Programs Update » ม.รามคำแหง เปิดรับปริญญาโท M.B.A. รุ่นที่6

M.B.A. for Modern Leaders Program ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท M.B.A. รุ่นที่6

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders)

M.B.A. for Modern Leaders Program

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

 • ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 510 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน   โทรศัพท์ 0-2310-8597, 0-2310-8593, 086-660-1915, 087-675-9027, 083-425-2999 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.mmm.ru.ac.th http://ml.ru.ac.th
 • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ 130,000  บาท   แบ่งชำระ  7  งวด

เรียน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.

สาขาที่เปิดรับสมัคร มี 2 สาขา คือ การจัดการทั่วไป และ การตลาด

สมัครได้ตั่งแต่วันนี้ – 21 กันยายน 2555

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนา Transcript ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สถานที่ติดต่อโครงการฯ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 5ห้อง 510
โทรศัพท์ : 0-2310-8597, 0-2310-8593, 086-660-1915, 087-675-9027,
083-425-2999
e-mail : mmm-rumba@hotmail.com
http://ml.ru.ac.th
http://www.mmm.ru.ac.th

อำนวยการสอนโดย…ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook