You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter, Study Abroad » การเลือกระหว่าง หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรออนไลน์ของการเรียน MBA

การเลือกระหว่าง หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรออนไลน์ของการเรียน MBA
สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจมีนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นในการจัดการการศึกษา จากการจัดการหลักสูตรจากความต้องการของผู้เรียนรวมถึงหลักสูตรการเรียน MBA ปกติที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี, หลักสูตรเร่งรัด 1 ปี, หลักสูตรพาร์ทไทม์, หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร, หลักสูตรออนไลน์, และหลักสูตร Global MBA เนื่องจากหลักสูตรมีให้เลือกมากมายมีทั้งความแตกต่างทางด้านวิชาการและระยะเวลาการเรียน ดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะเรียนต่อในด้านนึความจะทำการหาข้อมูลก่อนเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจ
หลักสูตร MBA 1 ปี: อาจจะเป็นหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณถ้า…
หลักสูตรการเรียน MBA อย่างเร่งรัดเป็นที่ที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกามานานกว่า 5 ปี หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการต่อยอดการทำงานในกลุ่มธุรกิจเดิมแต่ต้องการความรู้ ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น รู้ลึกซึ้งขึ้นที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ การเรียนหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการสมัครเข้าทำงานเนื่องจากการศึกษาต่อต้องใช้เวลาและความตั้งใจเป็นอย่างมากผู้สัมครจะต้องมีพื้นฐานในด้องธุรกิจ และในหลายๆหลักสูตรระบุว่าผู้สมัครต้องจบด้านปริญญาตรีด้อนการบริหารธุรกิจ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเรียน
หลักสูตร Executive MBA: อาจจะเป็นหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณถ้า…
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (mid-career professionals) ที่ต้องการทำงานขณะที่ต้องการปรับวุฒิการศึกษาด้วย หลักสูตรนี้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาเรียนจากในขั้นเรียนกับการทำงานจริงได้ทันที พวกเขาอาจจะมองหาการเปลี่ยนงานในสายงานอื่นหรือเปลี่ยนจากผู้บริหารเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากเวลาเป็นส่งที่สำคัญของใครหลายๆคน จึงทำให้หลักสุตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจของหลายๆคนที่มีเวลาว่างน้อยนักเรียนหลักสูตรนี้อาจจะต้องได้รับการสนักสนุนจากบริษัทเนื่องจากว่าอาจจะต้องหยุดเพื่อการเรียนนานกว่า 1 อาทิตย์ หรือจะต้องมีการเรียนในวันศุกร์ที่ผ่านมาสถาบันไม่ได้มีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีประสบการ์ในการทำงานมาอย่างน้อยกี่ปี แต่ความคาดหวังของสถาบันหลายๆที่คือประมาณ 10 ปี อายุมากกว่า 30 ปี ผู้สมัครต้องระบุถึงลักษณะและหน้าที่การงานของผู้สมัครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

หลักสูตร Online MBA: อาจจะเป็นหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณถ้า…
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย และไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่สถาบันกำหนด หลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปี และเรียนได้ที่บ้าน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในสาขาวิชาอื่นๆหลักสูตรออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมหาวิทยาลัยดังๆยังมีการพัฒนาหลักสูตรนี้ เช่น Indiana University—Bloomington’s Kelley School of Business, Spain’s IE Business School, Babson College’s Olin Graduate School of Business, and University of North Carolina’s Kenan-Flagler Business Schoolผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้จะต้องมีความตั้งใจสูงและสามารถจัดการเรื่องเวลาได้เป็นอย่างดี และผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้คือผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงานเดิมหรือต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook