You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship, USA » ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครถึง 30 มิ.ย. 55

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในต่างประเทศ ประจำปี 2555 จำนวน 5 ทุน ดังต่อไปนี้

BOT

1. ทุนที่รับสมัคร เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงินหรือ Financial Engineering หรือ MBA (Finance) ในสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

2.1  มีสัญชาติไทย

2.2  มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2555

2.3  เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ

2.4  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

2.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

2.7 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

3.การสมัครสอบ

3.1 วันที่รับสมัคร

เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2555

3.2 ใบสมัคร

Download จาก http://www.bot.or.th

หัวข้อ : สมัครงาน ฝึกงานและทุน – พร้อมแล้วสมัครเลย – ทุนการศึกษา

3.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

(1) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

(2) ประวัติย่อ (Resume)

(3) สำนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

(4) หลักฐานทางการศึกษา ดังนี้

  • หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ หนังสือจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษา ในระดับการศึกษา สาขาวิชา และสถานศึกษา ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
  • สำเนา Transcript ที่แสดงผลการเรียนของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาในทุกระดับปริญญาและ Transcript ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดกรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 1 ชุด

(5) ให้ผู้ที่สมัครรับทุน แนบรายชื่อวิชา พร้อมคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษา และหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ (Dissertation) (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชาเรียนที่เป็นประโยชน์กับงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. การยื่นใบสมัครและหลักฐาน

– สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศไทย ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (จะถือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประทับตรารับเอกสารเป็นวันที่รับสมัคร) ตามที่อยู่ดังนี้

ทีมสรรหาและนักเรียนทุน 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคาร 1/3 ชั้น 2
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

– สำหรับผู้ที่พำนักในต่างประเทศ ส่งทาง E-Mail พร้อม Attached  File มาที่ RST3@bot.or.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (จะถือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับ E- mail หรือธนาคารแห่งประเทศไทยประทับตรารับเอกสารเป็นวันที่รับสมัคร) ตามที่อยู่ ดังนี้

Recruitment and Scholarship Team 3
Human Resources Department
(To Apply BOT’s Scholarship)
Bank of Thailand
Floor 2  Building 1/3
273  Samsen Road, Bangkhunprom,
Bangkok, Thailand 10200

ทุนการศึกษาทั้งหมด

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook