You Are Here: Home » Asia, Europe, Inter, Scholarship, USA » ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาป.โท ปี 2555

Krungthai Bank

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience  Bank) ที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการทางการเงินในระดับสากลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคม โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีความประสงค์ที่ จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ    และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  ประจำปี 2555  ดังนี้

1.  ทุนที่รับสมัคร

1.1 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้

 • MBA ด้าน  Finance  / Accounting  /  Risk Management

1.2  ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน  9 ทุน ดังนี้

 • MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • MBA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

2.1  ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา  และมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด

ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

2.2 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร  (18 เมษายน 2555)
 • เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้

1) ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า  213  คะแนน  (Computer-based) หรือ  80 คะแนน  (Internet- based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ  IELTS ไม่น้อยกว่า  6.0

2) ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
 • ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ
 • มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
 • เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

4.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมประวัติย่อ (Resume)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 • หลักฐานการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน1 สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)

 • หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษา ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือ
 • หลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า อย่างละ 1ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)ระดับปริญญาตรีจำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่3)

 • สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE (General Test) ซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันปิดรับสมัคร

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ

 • หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2555 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือหลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย1 ฉบับ

5.   ระยะเวลาในการรับสมัคร

5.1 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศและปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่บัดนี้ –  18 เมษายน 2555 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุนตามเอกสารข้อ 4 ที่

งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า  ฝ่ายการพนักงาน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร 0 – 2208-7713, 7796, 7736

*** หมายเหตุ ยื่นเอกสารในวันและเวลาทำการและไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master_55.jsp

ทุนการศึกษาทั้งหมด

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook