You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.รามคำแหง เปิดรับป.โท โครงการพิเศษ หลักสูตร M.B.A.

mmm.ru

M.B.A. for Smart Managers  และ M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)  ม.รามคำแหง เปิดรับ ป.โท M.B.A.

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers และ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

M.B.A. for Smart Managers รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร  39 หน่วยกิต  แผน ก  (ทำวิทยานิพนธ์)   และ  แผน ข  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 • ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน   โทรศัพท์ 08-1826-2030, 02-310-8595-6, 02-310-8593
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://3ms.ru.ac.th หรือ http://www.mmm.ru.ac.th
 • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

1. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ    (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

วันเสาร์         เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 – 17.00 น.

วันอาทิตย์     เวลา 17.00 – 21.00 น.

2. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.

อำนวยการสอนโดย…ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://3ms.ru.ac.th และ http://www.mmm.ru.ac.th

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนา Transcript ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบ่งชำระ 7 งวด

1. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมดูงาน 145,000 บาท (ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ) หรือ  155,000 บาท (ประเทศสิงคโปร์ หรือ เทียบเท่า)

2. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมดูงาน 130,000 บาท (ศึกษาดูงานภายในประเทศ)

วันเวลารับสมัคร

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

program M.B.A. for Smart Managers

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

program M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

สถานที่ติดต่อโครงการฯ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers และ
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทรศัพท์ : 08-1826-2030, 02-310-8595-6, 02-310-8593
e-mail : smart_managers@hotmail.com
http://3ms.ru.ac.th หรือ http://www.mmm.ru.ac.th

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook